Reklam Alanı
Reklam Alanı
Kiralama İhaleleri 68 0

Havran Belediyesi 14.016 m² Tarlayı İhaleyle 36 Aylığına Kiraya Veriyor…

Paylaş:

Havran Belediyesi 14.016 m² Tarlayı İhaleyle 36 Aylığına Kiraya Veriyor…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

İhale ve Teklif Açma Tarihi : 09.04.2020 — saat: 11:45
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Balıkesir/Havran Belediyesi Başkanlık Odası,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Kiraya Verme,

Mülkiyeti Balıkesir/Havran Belediyesine ait, İlçemiz Taşarası Mahallesi Yaroluk Mevkii 202 Ada 16 Parselde bulunan 14.016,68 m2 Yüzölçümlü Tarla Vasıflı Taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45 nci maddesine istinaden açık artırma usulü ile Belediye Encümeni Huzurunda 3 (36 Ay) yıllığına kiraya verilecektir.

İhalesi, 09.04.2020 tarihinde saat: 11.45’ de Belediye Encümeni huzurunda Belediye Başkanlık Odasında yapılacaktır. İhalenin Muhammen 1 Yıllık Kira Bedeli 1.000.-TL. olup, %3 Geçici Teminatı 90.- TL. dir.

İhaleye katılacaklardan istenilecek belgeler;

Gerçek Kişiler İçin:

 • Başvuru dilekçesi,
 • İkametgah belgesi,
 • Havran Belediyesine borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak borcu yoktur yazısı,
 • Nüfus Cüzdan fotokopisi,
 • Adli sicil kaydı,
 • Geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,

Tüzel Kişiler İçin:

 • 2020 yılı içinde alınmış onaylı mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odası ya da ilgili Meslek Odası Belgesi,
 • Tüzel Kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odasından 2020 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
 • Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,
 • Tüzel Kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri ve kurucuları ile tüzel kişiliğinin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza beyannamesi,
 • Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noter onaylı vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
 • İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
 • Havran Belediyesine borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak “Borcu Yoktur” yazısı,
 • Geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,

İhale şartnamesi, mesai saatleri içinde Yazı İşleri Müdürlüğü’nde görülebilir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir