Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 319 0

Havran Belediyesi İşyeri Kiraya Verecektir…

Paylaş:

Balıkesir/Havran Belediyesi İşyeri Kiraya Verecektir…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : Çamdibi Mahallesi 2324 parsel içerisinde bulunan 15 m2’ lik 3 nolu işyeri
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 24.04.2020 — saat: 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Belediye toplantı salonu
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Kiraya Verme,


Mülkiyeti Balıkesir/Havran Belediyesi’ne ait İlçemiz Çamdibi Mahallesi 2324 parsel içerisinde bulunan 15 m2’ lik 3 nolu işyeri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45 nci maddesine istinaden açık artırma usulü ile Belediye Encümeni Huzurunda 3 (36 Ay) yıllığına kiraya verilecektir.

İhalesi 24.04.2020 tarihinde saat: 11.00’ de Belediye Encümeni huzurunda Belediye Başkanlık Odasında yapılacaktır.

İhalenin Muhammen 1 Aylık Kira Bedeli 75,00 TL. Olup, % 3 Geçici Teminatı 81,00 TL. dir.

İhaleye katılacaklardan istenilecek belgeler;

a) Gerçek Kişiler İçin:

 • Başvuru Dilekçesi
 • İkametgah Belgesi
 • Belediyemize Borcu Olmadığına Dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden Alınacak Borcu Yoktur Yazısı.
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Adli Sicil Kaydı
 • Geçici Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu


b) Tüzel Kişiler İçin:

 • 2020 yılı içinde alınmış onaylı mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odası ya da ilgili Meslek Odası Belgesi.
 • Tüzel Kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odasından 2020 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge
 • Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
 • Tüzel Kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri ve kurucuları ile tüzel kişiliğinin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza beyannamesi.
 • Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noter onaylı vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
 • İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi
 • Belediyemize Borcu Olmadığına Dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden Alınacak Borcu Yoktur Yazısı
 • Geçici Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu.

Şartnamesi mesai saatleri içinde Yazı İşleri Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir