Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 220 0

Havran Belediyesine Ait 26.331 m² Tarla 3 Yıllığına Kiraya Verilecektir…

Paylaş:

Havran Belediyesine Ait 26.331 m² Tarla 3 Yıllığına Kiraya Verilecektir…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : Balıkesir İli Havran İlçesi Çakırdere Mahallesi Sakaralanı Mevkii 101 Ada 4 Parseldeki 26.331,70 m2’lik tarla vasıflı taşınmazın 3 (36 Ay) yıllığına kiraya verilmesi,
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 12.03.2020 — saat: 11:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Belediye Başkanlık Odası – Havran Belediye Başkanlığı Havran/BALIKESİR
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Kiraya Verme,

Mülkiyeti Havran Belediyesine ait İlçemiz Çakırdere Mahallesi Sakaralanı Mevkii 101 Ada 4 Parseldeki 26.331,70 m2’ lik Tarla Vasıflı Taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45 nci maddesine istinaden açık artırma usulü ile Belediye Encümeni Huzurunda 3 (36 Ay) yıllığına kiraya verilecektir.

İhalesi, 12.03.2020 tarihinde saat: 11.30’ da Belediye Encümeni huzurunda Belediye Başkanlık Odasında yapılacaktır. İhalenin Muhammen 1 Yıllık Kira Bedeli 1.000.- (bin) TL. olup, %3 Geçici Teminatı 90.- (doksan) TL. dır.

İhaleye katılacaklardan;

Gerçek Kişiler İçin:

1-) Başvuru Dilekçesi

2-) İkametgah Belgesi

3-) Havran Belediyesine Borcu Olmadığına Dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden Alınacak Borcu Yoktur Yazısı.

4-) Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

5-) Adli Sicil Kaydı,

6-) Geçici teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu,

Tüzel Kişiler İçin:

1-) 2020 yılı içinde alınmış onaylı mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odası ya da ilgili Meslek Odası Belgesi.

2-) Tüzel Kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odasından 2020 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

3-) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4-) Tüzel Kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri ve kurucuları ile tüzel kişiliğinin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza beyannamesi.

5-) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noter onaylı vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

6-) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

7-) Havran Belediyesine Borcu Olmadığına Dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden Alınacak Borcu Yoktur Yazısı İstenilecektir.

8- Geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,

İhale Şartnamesi Mesai Saatleri İçinde Yazı İşleri Müdürlüğünde Görülebilir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir