İlkadım Belediyesi 2 Adet Büfe Yerini 3 Yıllığına Kiraya Verecektir

✔ İlkadım Belediyesi 2 Adet Büfe Yerini 3 Yıllığına Kiraya Verecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 10.03.2020 — saat: 11:00
  • Son Başvuru ve Teklif Tarihi : 09.03.2020 — Saat: 00:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : İlkadım Belediyesi Yeni Hizmet Binasında bulunan Encümen toplantı salonunda ( Kadıköy Mahallesi Barış Bulvarı No: 157 İlkadım / SAMSUN )
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü,
  • İhale Türü : Kiraya Verme,
✔ İlkadım Belediyesinden

1- Mülkiyeti Samsun İlkadım Belediyesi’ne ait olan ve aşağıda listesi verilen mülkler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin (a) bendi gereğince KAPALI TEKLİF ve AÇIK ARTTIRMA usulü ile 3 yıllığına kiraya verilecektir.

* Samsun İli, İlkadım İlçesi, Liman Mahallesi, Gençlik Parkı içerisinde bulunan 6 m2 açık, 6 m2 kapalı alan olmak üzere toplamda 12 m2 lik büfe yeri

* Samsun İli, İlkadım İlçesi, Kale Mahallesi, 19 Mayıs Bulvarı ile Şehit Pilot Yüzbaşı Tuna Fidaner Sokak Kesişimin de bulunan 6 m2 lik büfe yeri,

2-

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-314.png

3- İhale 10.03.2020 Salı günü yukarıda belirten saatlerde İlkadım Belediyesi Yeni Hizmet Binasında bulunan Encümen toplantı salonunda ( Kadıköy Mahallesi Barış Bulvarı No: 157 İlkadım/SAMSUN ) yapılacak olup, teklifler 09.03.2020 mesai bitimine kadar İlkadım Belediyesi Yeni Hizmet Binası Emlak İstimlak Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.

4- İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler:

A) Kanuni İkametgah Adresi, ( Nüfus İdaresi’nden alınacak )

B) Tebligat için adres göstermesi,

a-Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b-Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c-Ortak Girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)deki esaslara göre temin edecekleri belge,

C) Geçici Teminatını vermesi, (Madde 2 de belirtilen oranda)

D) İmza sirkülerini vermesi,

a-Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

b-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c-Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

E) İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi,

F) İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz,

G) Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak borcu yoktur yazısı,

5- İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde incelenebilir. İhale şartnameleri, her bir büfe yeri için 100,00 TL bedel karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.

6- Posta ve telgraf ile müracaatta gecikmeler kabul edilmeyecektir.


İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok