İskenderun Milli Emlak Müdürlüğünden Kiralama ve İrtifak Hakkı Tesisi İhalesi İlanı

✔ İskenderun Milli Emlak Müdürlüğünden Kiralama ve İrtifak Hakkı Tesisi İhalesi İlanı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 05.02.2020 – 09:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : İskenderun Milli Emlak Müdürlüğü,
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
  • İhale Türü : Kiraya Verme,
✔ İskenderun Milli Emlak Müdürlüğünden

KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZLAR (1. BÖLÜM)

KÖYÜ/
MAHALLESİ
ADA/PARSEL (m²)CİNSİTAHMİN
EDİLEN
BEDEL (TL)
GEÇİCİ
TEMİNAT(TL)
Suçıkağı136/1057.241,86Tarla2.724,00817,20
Suçıkağı136/441.961,14Tarla750,00225,00
Suçıkağı159/233.221,75Tarla1.212,00363,60
Suçıkağı159/2611.553,14Tarla4.272,001.281,60
Suçıkağı172/77.938,90Tarla2982,00894,60

İRTİFAK HAKKI VERİLECEK TAŞINMAZ (2. BÖLÜM)

İLÇESİKÖYÜ/
MAHALLESİ
PARSELYÜZÖLÇÜMÜ
(m²)
İrtifak hakkı
verilecek alan
(m²)
CİNSİTAHMİN
EDİLEN
BEDEL(TL)
GEÇİCİ
TEMİNAT (TL)
ArsuzKarahüseyinli8420631,0018268,59Tarla48.000,00 TL14.400,00 TL

1 – Yukarıda 1. bölümde yer alan mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlar, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile kiraya verilmek üzere İskenderun Milli Emlak Müdürlüğünce Milli Emlak Müdürlüğünde hizasında gösterilen tarih ve saatte kiralama ihaleleri yapılacaktır. Taşınmazda, mevsimlik ürün ekimi yapılması ve taşınmaz üzerine herhangi bir şekilde ağaç ekim dikimi yapılmaması, ağaç dikilmesi, sabit tesis yapılması veya amaç dışı kullanımın tespiti halinde sözleşme fesedilecektir.

2 – Yukarıda 2. bölümde yer alan mülkiyeti Hazineye ait taşınmaz, fiilen yol olarak kullanılan kısım dışında kalan krokisinde işaretli 18.268,59 m² lik kısmı üzerinde imar planı ile getirilecek kullanım kararlarına uygun konut ve enerji hariç, eğitim, sağlık, spor, turizm, sanayi, sosyal, kültürel, organik tarım, organize hayvancılık vb. tesisler yapılmak amacıyla 30 yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı tesisine esas olmak üzere 2886 sayılı Kanunun 51/g maddesine göre Pazarlı Usulü ile Milli Emlak Müdürlüğünce Milli Emlak Müdürü Makam odasında hizalarında gösterilen tarih ve saatte irtifak hakkı ihalesi yapılacaktır.

3 – İhaleye iştirak etmek isteyenlerin geçici teminat makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna göre (mevduat veya katılım bankalarından alacakları) süresiz geçici teminat mektubu (herbir teminat mektubunda; ihale tarihinin ve hangi taşınmaz ihalesi için veya hangi amaç için verilmiş olduğuna dair bilgiler verildiğini içerir mahallesi/ köyü, ada, parsel vb. gibi bilgilerin ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de yazılması zorunludur.) Özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaletname , tüzel kişilerde siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan 2020 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi, vergi kimlik numarası ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sürkülerini ve vekaletnamelerini ihale saatinden önce ihale komisyonuna teslim ederek ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

4- İsteklilerin ihale saatine kadar ihale komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını, aynı kanunun 46. maddesine göre posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postadan doğacak gecikmeler kabul edilmez.

5 -Kiraya verilen taşınmazlardan KDV alınmayacaktır.

6 – Kiraya verilecek taşınmazların kira bedelleri talep edilmesi halinde 1 yılda 4 eşit taksitle ödenebilir.

7 – Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-3-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok