İstanbul Güngören’de 5 Adet İş Yeri Kiraya Verilecektir

✔ İstanbul Güngören’de 5 Adet İş Yeri Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • Niteliği, Türü ve Miktarı: 5 adet iş yeri,
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 28.01.2020 — saat: 10:00,
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Güngören Belediye Başkanlığı Güven Mh. Marmara Cd. No :38 Güngören – İstanbul
  • İhale Usulü: 2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü,
  • İhale Türü: Kiraya Verme,
✔ Güngören Belediyesinden

1- İhalenin Konusu

Güngören İlçesi M.Nesihi Özmen Mahallesi Fatih Caddesi ile Kayalar ve Ihlamur Sokaklara cepheli 70/4 pafta 1006 ada 7 parsel sayılı 2692 ,69 m2 alanlı mülkiyeti Güngören Belediye Başkanlığı lehine tescilli arsa üzerindeki Sultan Fatih Cami, civarında ve altındaki 5 adet iş yeri Güngören Belediye Encümenin 26.12.2019 Tarih 886 Sayılı Kararı ile 2886 sayılı devlet ihale kanunun 45. maddesi gereği yukarıdaki sıra numaralarında yazılı iş yerleri belirtilen aylık muhammen bedel üzerinden açık arttırma ile 3 (üç) yıl süre ile kiraya verilmesi işi ihale edilecektir.

2- İhale Listesi

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-82.png

3- İhale şartnamesi :

Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nden satın alınabilir. Ayrıca ücretsiz olarak Güngören Belediye Başkanlığı Güven Mahallesi Marmara Caddesi No :38 deki hizmet Binasında – 2. katta faaliyet gösteren Emlak ve İstimlâk Müdürlüğümüzden ücretsiz olarak görülebilir.

İhaleye katılacak olanların ihale şartnamesi satın alma zorunluluğu vardır.

Telefon : (0212 )449 56 57 Faks: (212) 449 56 51 WebSitesi: www.gungoren.bel.tr.

4 – Şartname Bedeli : 100,00 TL.( Yüz Türk Lirası )

5 – İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir.

a) Teklif mektubu

b) Nüfus cüzdan sureti ve İkametgâh belgesi ya da T.C. Kimlik Numarasını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü belgesi” veya “Pasaport” ibrazı (Gerçek kişiler)

c) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat.

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri (Tüzel Kişiler)

e) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)

f) Vekâleten iştirak edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname

g) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı

h) Ortak katılım olması halinde Ortaklık Beyannamesi

ı) Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden son bir yıl içerisinde alınmış Yetki Belgesi (Tüzel Kişiler)

6 – Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya Apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

7 – İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren zarflarını en geç yukarıdaki listede belirtilen ihale günü saat: 09.30’a kadar Güngören Belediye Başkanlığı Güven Mh. Marmara Cd. No : 38 Güngören – İstanbul adresindeki Güngören Belediye Encümenine (Yazı İşleri Müdürlüğü’ne) sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

8 –İhaleye katılmak isteyen tüzel kişilerin şirket ortaklarını ile ihaleye katılacak yetkili şahsın ilan tarihinden sonraki adli sicil kaydı,şahıslardan da adli sicil kaydı istenecektir.

9- İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok