Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 173 0

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 2 Adet İşyerini Kiraya Verecektir…

Paylaş:

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 2 Adet İşyerini Kiraya Verecektir…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

İhale ve Teklif Açma Tarihi : 13.03.2020 — saat: 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü Kış Bahçesi,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Kiraya Verme,

Madde 1- Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların kiralama ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. ve devamı madde hükümleri çerçevesinde Açık Teklif Usulü ile yukarıda gösterilen tarih ve saatte İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü Kış Bahçesinde (Dumlupınar Mah. D-100 Karayolu No:98 Kadıköy/İSTANBUL) bulunan İhale Salonunda yapılacaktır.
Madde 2- Kira şartnamesi ve eklerinin görülmesi ve temini: İhale dökümanı, bedelsiz olarak görülebilir ve 50,00TL karşılığında satınalınabilir.

a.Kira Şartnamesi ve eklerinin görülebileceği yer: İstanbul Medeniyet Üniversitesi ( İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı)

b.Teklifler ihale komisyonuna 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 46. maddesindeki usullere göre verilecektir.

Madde 3-Kira şartnamesindeki genel ve özel şartların tüm maddelerinin okunduğunun kabul edildiğini beyan etmesi ve imzalaması mecburidir.
Madde 4- İhalelere katılacakların;

a) Yasal yerleşim yeri sahibi olduklarını gösterir belgeyi,

b) Tebligat için Türkiye’de adres gösterir belgeyi,

c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını gösterir resmi belgeyi,

ç) Geçici teminatı yatırmış olduklarını gösterir belgeyi,

d) Gerçek kişiler ile tüzel kişilerin şirket müdürlerinin, sahip ve ortaklarının adli sicil kaydını gösterir, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş belgeyi,

e) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

f) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesini,

h) Yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya veka
letnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi,ihale saatinden önce, İhale Komisyonu Başkanlığına, kapalı zarf içinde vermeleri şarttır.
Madde 5- Geçici teminat, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının, Ziraat Bankası, Çemenzar Şubesi nezdindeki TR22 0001 0009 0058 8569 195001 İBAN numaralı hesabına açıklama kısmında hangi ihaleye ait geçici teminat olduğu belirtilerek yatırılır.
İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel istekliler, 4. maddede yer alan belgeleri hazırlayarak İhale Komisyon Başkanlığına ihale saatinden önce teslim edeceklerdir.
Madde 6-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir