Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 223 0

İşyeri Kullanım Hakkı Kiraya Verilecektir….

Paylaş:

İşyeri Kullanım Hakkı Kiraya Verilecektir….

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : 4 adet taşınmaz,
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 30.03.2020 — saat: 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Bağlar Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü : Kiraya Verme,

Madde 1 – Mülkiyeti Bağlar Belediyesine ait İlimiz Bağlar İlçesi Bağcılar Mahallesi sınırları içerinde bulunan 1 adet cafe ile 1 adet büfenin ve Mevlana Halit Mahallesinde bulunan 2 adet cafenin 6 yıllığına Kiralama işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35- a) Maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.


Madde 2 – İşin ihalesi aşağıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatlerde Belediyemiz Meclis toplantı salonunda yapılacaktır.

KİRALANACAK OLAN TAŞINMAZLARA AİT LİSTE

Madde 3 – İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI;

3.1 GERÇEK KİŞİLER:

a -Nüfus cüzdan sureti,
b- Kanuni ikametgah belgesi,
c -Temsil durumunda noter onaylı vekaletname,
d- Noter onaylı imza beyannamesi,
e- Bağlar İlçe Belediye Başkanlığı adına alınmış geçici teminat mektubu yada geçici teminat alındı belgesi,
f – İç zarf (teklif mektubu bırakılacak),
g- İşe ait şartname ve şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuzun aslı,
h- İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınarak Adli Sicilden veya nüfusa kayıtlı olduğu yerdeki Cumhuriyet Savcılığından hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, rüşvet, zimmet ve hileli iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan suç kaydı olmadığına dair belge getirmek.
ı- Belediyemize kira ve ecrimisil borcu olmadığına dair yazı ( Belediyemizden alınacak),
i- SGK borcu olmadığına dair yazı,
j- Vergi Dairesine borcu olmadığına dair yazı
,

3.2 TÜZEL KİŞİLER:

a -Ticaret sanayi odası veya oda kayıt belgesi (2020 yılında alınmış olacak),
b -Ticaret sicil gazetesi aslı veya noter onaylı sureti,
c -Tüzel kişiliği temsilen teklif verecek kişi/kişilerin vekaletnameleri ve vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,
d – Ortak girişim olması halinde noter onaylı “ortak girişim beyannamesi” ile her ortağa ait yukarıda belirtilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi gerekmektedir,
e- Bağlar İlçe Belediye Başkanlığı adına alınmış geçici teminat mektubu yada geçici teminat alındı belgesi,
f – İç zarf (teklif mektubu bırakılacak),
g – İşe ait şartname ve şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuzun aslı,
h-
Bağlar Belediyesine kira ve ecrimisil borcu olmadığına dair yazı ( Belediyemizden alınacak),
ı- SGK borcu olmadığına dair yazı,
i- Vergi Dairesine borcu olmadığına dair yazı,

Madde 4 – İhaleye katılacak istekliler teklif dosyalarını 30.03.2020 Pazartesi saat 10:00’a kadar ihale komisyonuna teslim etmeleri gerekir.

Madde 5 – İstekliler 6 Yıllık kira bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendilerinin belirleyecekleri tutarda geçici teminat vermeleri gerekmektedir.

Madde 6 – İstekliler kiralanacak kafeler için takdir edilen aylık kiralama bedelin üzerine çıkarak tekliflerini hazırlayıp KDV hariç olarak verecekler. İhale komisyonunca ihale salonunda artırıma gidilecek ve artırım sonucunda verilen en yüksek teklif idarece uygun bedel olarak kabul edilecek ve ihale en yüksek teklifi verenin uhdesinde kalmış sayılacak.

Madde 7 – İhale ile ilgili şartname Bağlar Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve 250.- TL Belediye veznesine yatırılarak temin edilebilir.

Madde 8 – Tüm kafeler için teklif verecek istekli, her bir kafe için ayrı şartname aldıktan sonra, ayrı ayrı dosya hazırlayıp; dış zarfa gireceği ihalenin bilgilerini yazarak tekliflerini verir.

Madde 9– İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespite serbesttir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir