İzmir Gaziemir Sevgi Mahallesindeki Tuvalet ve Çay Ocağı Kiraya Verilecek

✔ İzmir Gaziemir Sevgi Mahallesindeki Tuvalet ve Çay Ocağı Kiraya Verilecek
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • Niteliği, Türü ve Miktarı: Sevgi Mahallesi, 80 Sokak No:28 Gaziemir/İZMİR Pazaryeri adresinde bulunan Tuvalet ve Çay Ocağı,
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 13.02.2020 — saat: 09:15
  • Son Başvuru ve Teklif Tarihi: 12.02.2020 — saat: 16.30
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Gaziemir Önder caddesi No: 41 Kat: 3 Gaziemir / İZMİR adresindeki Belediye hizmet binasında bulunan Encümen salonunda,
  • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
  • İhale Türü: Kiraya Verme,
✔ Gaziemir Belediyesinden

1- Gaziemir Belediyesi’nin tasarrufunda bulunan Sevgi Mahallesi, 80 Sokak No: 28 Gaziemir / İZMİR Pazaryeri adresinde bulunan Tuvalet ve Çay Ocağının kiraya verilmesi işi

2- Şartname ve ekleri Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kira Birimi’nden 250,00- TL bedelle satın alınacaktır. İhale dosyası ihale gününden bir gün önce 12.02.2020 Çarşamba günü saat 16,30’a kadar belediyemiz Destek Hiz. Müd. Kira Birimine teslim edilecektir. Sonrasında gelen dosyalar işleme alınmayacaktır.

3- İhale; Gaziemir Önder caddesi No: 41 Kat: 3 Gaziemir / İZMİR adresindeki Belediyemiz Hizmet binasında bulunan Encümen salonunda Belediye Encümeni tarafından 13.02.2020 Perşembe günü saat: 09:15’de 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif arttırma usulü ile yapılacaktır.

4- İhaleye konu tesisiler 3 yıl (36Ay) süre ile kiralama işine ait muhammen kira bedeli Vergiler ve KDV hariç 1 yıllık peşin 5.400,00 -TL (BEŞBİNDÖRTYÜZTL) geçici teminatı ise muhammen kira bedelinin % 3’ü olan 162,00-TL (YÜZATMIŞİKİTÜRKLİRASI )’ dir.

5- İSTEKLİLERDEN ARANILAN BELGELER;

5.1- 2886 Sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere katılabilmek için kanuni ikametgah sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliğe haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur.

İhaleye katılabilmek için isteklilerde şu şartlar aranır;

a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,

b) Tebligat için Türkiye’de adres beyanını ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresini vermeleri

c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, halen faaliyette olduğuna dair ihalenin İLAN TARİHİNDEN sonraki tarihi taşıyan sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,

5.2. Noter tasdikli imza sirküleri

5.3. Adli sicil kayıt belgesi (Tüzel kişilerde şirket müdürü veya vekaleten katılan)

5.4. İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla Sosyal Güvenlik Prim Borcu, Vergi Borcu olmadığına dair belge getirmek.

5.5. İdareye herhangi bir hizmetten dolayı vadesi geçmiş borcu olmadığına dair Mali hizmetler Müdürlüğünden alınan “İdaremize Borcu Yoktur” yazısı ,

5.6. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre; ihalelerden yasaklı olmadığına dair yazılı beyanda bulunmak.

5.7. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, ihale ile ilgili noter tasdikli iş ortaklık sözleşme belgesi ve ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsil’ en sorumlu oldukları sözleşmede belirtilir. Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin bu katılım esaslarına göre temin edecekleri belgeleri getirmek.

5.8. İmzalı ihale şartnamesinin, Geçici teminatın ve ihale dosya bedelinin yatırıldığına dair belgelerin teklif dosyasına konulması,

5.9. Posta ile katılacaklar Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubu vermeleri,

6- KOMİSYONLARIN İHALEYİ YAPIP YAPMAMAKTA SERBEST OLMASI

İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İlan olunur.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-2-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok