Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 120 0

Jeotermal Kaynak Sahasının Kiralanması…

Paylaş:

Jeotermal Kaynak Sahasının Kiralanması…

İlan Bilgileri

  • İlan No: ILN01291148
  • Şehir: MERSİN
  • İlçe: Akdeniz
  • İlan Türü: İHALE
  • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
  • İhale Türü: Kiraya Verme
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 15.02.2021 — saat: 14:30
  • Niteliği, Türü ve Miktarı: 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince 1 (bir) adet taksir işlemi yapılmış jeotermal kaynak işletme ruhsatlı sahanın kiraya verilme işi,
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Akkent Mahallesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı No:662/Yenişehir adresindeki Mersin Valiliği Hizmet Binası (Eski İl Özel İdare Hizmet Binası) 1. Kat toplantı salonunda huzurunda yapılacaktır.
MERSİN VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI İHALE İLANI

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince 1 (bir) adet taksir işlemi yapılmış jeotermal kaynak işletme ruhsatlı sahanın 1075,04hektarlık kısmı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ihale edilmek üzere aramalara açılacaktır.

İhale, 15.02.2021  Pazartesi günü saat 14:30’da, Akkent Mahallesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı No: 662/Yenişehir adresindeki Mersin Valiliği Hizmet Binası (Eski İl Özel İdare Hizmet Binası) 1. Kat toplantı salonunda huzurunda yapılacaktır.

Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Camili Mahallesi, Alanı: 1075,04 Ha, Pafta: O33a1,O33a2

Taban İhale Bedeli (KDV Hariç) : 43.862,37-TL, Geçici Teminatı: 1.315,88 TL

   1.Nokta    2.Nokta   3.Nokta    4.Nokta    5.Nokta
Sağa(Y)0641995.100643000.000643000.000646000.000646000.00
Yukarı(X)4085375.004085375.004087625.004087625.004085375.00
   6.Nokta    7.Nokta   8.Nokta    9.Nokta    10.Nokta
Sağa(Y)0646637.140646638.040647003.000647003.000641994.00
Yukarı(X)4085375.004082679.444082679.004088670.004088675.00

İhaleye Katılmak İsteyen Taliplilerden İstenen Belgeler;

A- Gerçek Kişiler için;

Müracaat dilekçesi,
a) Tebligata esas kanuni ikametgah belgesi,
b) T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
c) Bağlı Olduğu Vergi Dairesi İli ve Numarası,
d) Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu veya 2886 sayılı Kanunda teminat olarak kabul edilen değerlerden birini;
e)Vekaleten iştirak edenlerde istekli adına teklifte bulunacak kişinin Noterden imza sirküsü ibraz etmesi,
f) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerinin noter tasdikli aslı,
g) Şartnamenin kabul edildiğine dair imzalı şartname örneği
,

B- Şirket adına ihaleye iştirak edecekler ise;

Müracaat dilekçesi
a) Tüzel Kişi olması halinde, şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu, 4/2 maddesine haiz olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter onaylı suretini,
b) Bağlı Olduğu Vergi Dairesi İli ve Numarası,
c) Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu veya 2886 sayılı Kanunda teminat olarak kabul edilen değerlerden birini;
d) Yönetimin noter tasdikli onaylı imza sirkülerinin aslı,
e) Vekaleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekaletnamenin aslı,
f) Tüzel kişi adına ihaleye katılacaklardan tüzel kişiliği temsilen yetkili olduğuna dair yetki belgesini ihale komisyonuna ibraz ve teslim etmek mecburiyetindedir,
g) Şartnamenin kabul edildiğine dair imzalı şartname örneği,

Taliplilerin istenilen belgeleri 15.02.2021 Pazartesi günü saat 14:30’da dosya halinde ihale komisyonuna teslim etmek üzere hazır bulunmaları gerekmektedir. İstenilen belgeleri eksik olanlar ihaleye katılamazlar.

Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir