Kadıköy Belediyesi, Caddebostan Kültür Merkezi Cafe ve Restaurantı 5 Yıl Süreli Kiraya Verecektir

✔ Kadıköy Belediyesi, Caddebostan Kültür Merkezi Cafe ve Restaurantı 5 Yıl Süreli Kiraya Verecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 13.02.2020 – saat: 14:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Kadıköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü,
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
  • İhale Türü : Kiraya Verme,
✔ Kadıköy Belediyesinden

Caddebostan Kültür Merkezi Zemin Kattaki Cafe – Restaurant 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulüyle 5 yıllığına 13.02.2020 Perşembe günü saat 14.00’ da ihale yoluyla kiraya verilecektir.

İhaleye katılacakların son başvuru tarihi ihale günü olan 13.02.2020 tarihinden bir gün öncesi 12.02.2020 günü mesai sonuna kadar Kadıköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edecekleri ihale dosyasını ihale saatine kadar Belediye Encümeni’ne vermek zorundadır.

İŞİN TÜRÜYILLIK
MUHAMMEN BEDELİ
GEÇİCİ
TEMİNAT
ŞARTNAME
BEDELİ
Cafe-Restaurant432.000,00.- TL / Yıl + KDV.64.800,00.- TL.1.000.00.- TL.


İHALE GÜN VE SAATİ

13.02.2020 günü, Saat 14.00’da

İhaleye katılmak için isteklilerden istenecek belgeler:

a) Kanuni ikametgah, (onaylı)

b) Nüfus sureti, (onaylı)

c) Şirket olarak ihaleye katılacaklardan noter tasdikli imza sirküleri ile idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya sair resmi bir makamdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair bu kiralama işinin ilan tarihinden sonra alınmış belge,

d) Muhammen bedelin % 3 tutarında geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,

e) Dosya bedeli tahsilat makbuzu,

f) Yabancı tebaanın on seneden beri Türkiye’de mukim ve ticaret sicillerinde kayıtlı bulunması,

g) Katılımcı yabancı şirket ise c fıkrasında yazılı şartlara haiz bulunması, (Türkiye’de şubesi olmayan şirketlerin belgesi Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslarınca tasdik edilmiş bulunacaktır.)

h) İhaleye vekaleten iştirak edenlerden, vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi ve yukarıdaki (d) ve (e) maddelerinde belirtilen belgeleri vermesi,

ı) İhale katılımcılarının daha önce ihale edilen işkolu ile ilgili benzer işlerde (Cafe-Restaurant, Kafeterya v.b.) hizmet verdiklerine dair Kamu Kurumlarından alınmış onaylı ruhsat örneği.

i) Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok