Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 424 0

Kadıköy Belediyesine Ait Bomonti Kafe-Çay Bahçesi Kiraya Verilecektir…

Paylaş:

Kadıköy Belediyesine Ait Bomonti Kafe-Çay Bahçesi Kiraya Verilecektir…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : Kadıköy Caferağa Mahallesi 40 pafta 3389 ada 1 parselde bulunan Bomonti Kafe-Çay Bahçesi. (Kapalı Alan 100m2 Açık Servis alanı 615 m2, Toplam 715 m2) kiraya verilecektir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 17.03.2020 — saat: 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Belediye Encümeninde
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Kiraya Verme,


Kadıköy Caferağa Mahallesi 40 pafta 3389 ada 1 parselde bulunan Bomonti Kafe-Çay Bahçesi. (Kapalı Alan 100m 2 Açık Servis alanı 615m2, Toplam 715 m2) 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulüyle 5 yıllığına 17.03.2020 Salı günü saat 14.00’ da ihale yoluyla kiraya verilecektir.

İhaleye katılacakların son başvuru tarihi ihale günü olan 17.03.2020 tarihinden bir gün öncesi 16.03.2020 günü mesai sonuna kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edecekleri ihale dosyasını ihale saatine kadar Belediye Encümeni’ne vermek zorundadır.

İŞİN TÜRÜAYLIK MUH.BEDGEÇİCİ TEMİNATŞARTNAME BEDELİİHALE GÜN VE SAATİ
Cafe-Çay Bahçesi21.800,00.- TL/Ay +KDV.39.240,00.- TL.1.000.00.- TL.17.03.2020 Saat 14.00’da


İhaleye katılmak için isteklilerden istenecek belgeler:

a) Şahıslardan kanuni ikametgah (onaylı), şirketlerden Türkiye’de tebligat adresi,
b) Nüfus sureti (onaylı),
c) Tüzel kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri ile tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi olmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
d) Muhammen bedelin % 3 tutarında geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,
e) Dosya bedeli tahsilat makbuzu,
f) Yabancı tebaanın on seneden beri Türkiye’de mukim ve ticaret sicillerinde kayıtlı bulunması,
g) İhaleye vekaleten iştirak edenlerden, vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi ve yukarıdaki (d) ve (e) maddelerinde belirtilen belgeleri vermesi,
h)ihale katılımcılarının daha önce ihale edilen işkolu ile ilgili benzer işlerde (Çay Bahçesi, kafe, kafeterya, büfe v.b.) hizmet verdiklerine dair Kamu Kurumundan alınmış onaylı ruhsat örneği.
ı) Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir