Kadıköy Evlendirme Dairesi Yanında Bulunan 36 m² Dükkan Kiraya Verilecektir

✔ Kadıköy Evlendirme Dairesi Yanında Bulunan 36 m² Dükkan Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 03.03.2020 — saat: 14:00
 • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
 • İhale Türü : Kiraya Verme,

İstanbul/Kadıköy Evlendirme Dairesi Yanında Bulunan Çiçekçi Dükkanı (36,25 m2) 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulüyle 3 yıllığına 03.03.2020 Salı günü saat 14.00’ da ihale yoluyla kiraya verilecektir.

İhaleye katılacakların son başvuru tarihi ihale günü olan 03.03.2020 tarihinden bir gün öncesi 02.03.2020 günü mesai sonuna kadar Belediyenin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edecekleri ihale dosyasını ihale saatine kadar Belediye Encümeni’ne vermek zorundadır.

İŞİN TÜRÜ AYLIK MUH.BED GEÇİCİ TEMİNAT ŞARTNAME BEDELİ

 • Çiçekçi Dükkanı 3.050,00.- TL/Ay +KDV.
 • Geçici Teminat: 3.294,00.- TL.
 • Şartname bedeli: 220.00.- TL.
 • İhale gün ve saati: 03.03.2020, Saat 14.00’de

İhaleye katılmak için isteklilerden istenecek belgeler:

 • Şahıslardan kanuni ikametgah (onaylı), şirketlerden Türkiye’de tebligat adresi,
 • Nüfus sureti (onaylı),
 • Tüzel kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri ile tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi olmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
 • Muhammen bedelin % 3 tutarında geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,
 • Dosya bedeli tahsilat makbuzu,
 • Yabancı tebaanın on seneden beri Türkiye’de mukim ve ticaret sicillerinde kayıtlı bulunması,
 • İhaleye vekaleten iştirak edenlerden, vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi ve yukarıdaki (d) ve (e) maddelerinde belirtilen belgeleri vermesi,
 • İhale katılımcılarının daha önce ihale edilen işkolu ile ilgili benzer işlerde (çiçekçi) hizmet verdiklerine dair Kamu Kurumundan alınmış onaylı ruhsat örneği.

Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-3-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok