Kafeterya-Kantin ve Otomat Makineleri İhale İle Kiraya Verilecektir

✔ Kafeterya-Kantin ve Otomat Makineleri İhale İle Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • Niteliği, Türü ve Miktarı: Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait 2 adet kafeterya / kantin ve 5 adet otomat makinesinin ihale ile 1 yıllığına kiraya verilmesi
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 28.01.2020 – saat: 09:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: GÜZELYURT MAHALLESİ 5733 SOK. NO: 30 YUNUSEMRE / MANİSA
  • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
  • İhale Türü: Kiraya Verme
✔ Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden

Taşınmazların kiralanması 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yıllık muhammen bedel üzerinden açık arttırma yapılarak ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-84.png

İhalelerin Yapılacağı Yer : Güzelyurt Mahallesi 5733 Sok. No: 30 Yunusemre / MANİSA

İhalelere katılabilmek için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak yine anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak şarttır.

İstenen belgeler;

Gerçek kişilerde:

a) İkametgah belgesi,

b) Tebligat adresi,

c) Söz konusu işle ilgili işletmecilik yaptığını belirten Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesinin aslı,

d) Cumhuriyet Başsavcılığından sabıka kaydı belgesi,

e) Nüfus kağıdı örneği veya nüfus cüzdan fotokopisi;

f) Noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya idarece aslı gibidir onaylı sureti,

g) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz / dekont,

h) İhale ilan tarihinden sonra alınmış geçerli Vergi borcu ve SGK borcu olmadığına dair belge.

Tüzel kişilerde:

a) İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Oda Sicil Kayıt Belgesi,

b) Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya idarece aslı gibidir onaylı sureti,

c) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduğunu gösterir noterlikçe tasdik edilmiş İmza sirküleri aslı veya idarece aslı gibidir onaylı sureti,

d) Ortak girişim halinde Ortaklık Durum Belgesi ve tüzel kişilerin her birinden Gerçek kişilerde göre temin edilecek belgeler.

e) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz/dekont,

f) İhale ilan tarihinden sonra alınmış geçerli Vergi borcu ve SGK borcu olmadığına dair belge.

4- İstekliler (gerçek ve tüzel kişiler) terör örgütlerine iltisakî yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair noter onaylı taahhütnameyi de ihale öncesinde vereceklerdir.

5- İstekliler ihalelerin dokümanını, idarenin adresinde bedelsiz görebilirler. Ancak ihalelere katılabilmek için her bir ihale için Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Ziraat Bankası Manisa Şehitler Şubesi IBAN NO: TR84 0001 0020 8888 2519 62 5001 numaralı banka hesabına yatıracakları 100.-TL (Yüz Türk Lirası) karşılığı Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İhale Birimi adresinden ihale dokümanını mesai saatleri içerisinde satın almaları zorunludur.

İstekliler alacakları makbuz / dekontları ihale teklif dosyasına koyacaklardır. (Banka makbuzlarında; Ödemeyi yapanın adı soyadı / ticari ünvanı – T.C. Kimlik Numarası / Vergi Kimlik Numarası- IBAN numarası, hangi ihale için yatırıldığı ve ihaleye ait -doküman bedeli- olduğu belirtilmesi uygun olacaktır)

6- İhalelere katılabilmek için isteklilerin geçici teminatı vermiş olmaları (Muhammen Bedelin %30’u) gerekmektedir. İstekliler Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmazların İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 26. Maddesi ( Teminat olarak kabul edilecek değerler ) hükümlerine göre teminat verebileceklerdir.

7- İhalelere katılma şartlarında belirtilen evrakları, ihale tarih ve saatine kadar Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İhale Birimi adresine elden teslim edilebilecektir.

İhale isteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır. Teklifler yapıldığı sırada, yapılan indirim veya artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir.

Ancak istekliler ihale saatine kadar 2886 sayılı Kanunun 37. Maddesi hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler.

Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı taktirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. İhaleye posta yoluyla katılım halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

8- İhaleler sonucunda en yüksek teklifi veren yüklenici ile 1 yıllık sözleşme imzalanacaktır. Sözleşme imzalanırken teklif edilen bedele %18 KDV, %5 Spor Payı, Damga Vergisi, Sözleşme Pulu Vergisi v.b. vergi, resim ve harçlar ilave edilecektir.

9- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29.maddesi gereğince İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok