Kantin, Kafeterya, Büfe ve Çay Ocağı Yeri Kiraya Verilecektir

✔ Kantin, Kafeterya, Büfe ve Çay Ocağı Yeri Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • Niteliği, Türü ve Miktarı: Şanlıurfa Bozova Devlet Hastanesi 124,50 m2 Alan (Kapalı alanı; 64,50 m2, ayrıca 60 m2 açık alan toplam 124,50 m2 alan),
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 17.02.2020 — saat: 10:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Şanlıurfa Bozova Devlet Hastanesi (Yeni Bina Eğitim salonu) / Bozova Devlet Hastanesi ŞANLIURFA – Satınalma Birimi,
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü,
  • İhale Türü : Kiraya Verme,

Şanlıurfa Bozova Devlet Hastanesi Binasına ait Kantin, Kafeterya, Büfe ve Çay Ocağı Yeri Kiralama İşi İhale İlanı:


Aşağıda tapu kaydı, mevcut durumu, muhammen bedeli, geçici teminatı belirtilen Şanlıurfa Bozova Devlet Hastanesine ait taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/A maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile 3 yıllığına Hazine Taşınmazlarının İdaresi Yönetmeliği çerçevesinde üçüncü şahıslara kiralamak suretiyle işletilecektir.

İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dâhilinde Şanlıurfa Bozova Devlet Hastanesi Satın Alma Biriminde bedelsiz olarak görülebilir ve 50(elli) TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.


1- İhale konusu iş : Şanlıurfa Bozova Devlet Hastanesi Binamıza ait Kantin, Kafeterya, Büfe ve Çay Ocağı Yeri Kiralama İşi,

2- İşin süresi : 36 (otuzaltı) ay,

3- İhalenin Yapılacağı / Tekliflerin Verileceği Yer: Şanlıurfa Bozova Devlet Hastanesi (Yeni Bina Eğitim salonu) / Bozova Devlet Hastanesi ŞANLIURFA – Satınalma Birimi


4-Kira Tespit Komisyonunca Belirlenen Tahmini Bedel ve Geçici Teminat Tutarı:

Ticari Alan
Yeri
Tahmini Kira
Bedeli
(36 Aylık)
Geçici
Teminat
Tutarı
%3
Hastane (kapalı alan-64,50m2- açık alan 60m2) Kantini Toplam
124,50 m2
46.333,33 TL1.389,99 TL


5- İhalenin Yapılacağı/Tekliflerin Verileceği Tarih/Saat: 17.02.2020 Pazartesi günü saat 10:00 ‘da yeni bina Eğitim Salonu

6- Kantin Alanı: Şanlıurfa Bozova Devlet Hastanesi 124,50 m2 Alan (Kapalı alanı; 64,50 m2, ayrıca 60 m2 açık alan toplam 124,50 m2 alan)

7- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale dosyasında olması gerekli belgeleri;

a) Geçici teminat tutarının Şanlıurfa Bozova Devlet Hastanesinin Şanlıurfa Halk Bankası nezdinde bulunan TR070001200132100016100024 İBAN nolu hesabına yatırdığına dair makbuz veya Şanlıurfa Bozova Devlet Hastanesi Makamına hitaben hazırlanmış Banka Teminat Mektubu,

b) 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubunu,

c) Yukarıda belirtilen Geçici Teminat Bedelini; 2886 sayılı D.İ.K.’nun 27. maddesinde belirtilen şartlara haiz ve süresiz geçici banka teminat mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair banka makbuzunu,

ç) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartnameyi,sözleşmeyi, birim fiyat teklif mektubu ve cetvelini,(satınalma biriminden temin edilen evraklar)

d) T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı sureti

e) İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış kanuni ikametgâh belgesini

f) Noter tasdikli imza sirkülerini,

g) Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi,

h-) İlk İlan tarihinden sonra alınacak “adli sicil kaydı olmadığına” dair belgenin aslı,

ı-) İhale tarihinden en fazla 1 ay öncesine ait “SGK pirim borcu olmadığını “gösterir belgenin aslı,

i-) İhale tarihinden en fazla 1 ay öncesine ait “vergi borcu olmadığını” gösterir belgenin aslı,

j-) Bağlı bulunduğu meslek veya esnaf odasından alınan ihaleden men yasağı olmadığına dair belgenin aslı,

k) Tüzel kişi olması halinde, yukarda istenen belge dışında; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve kayıtlı olduğu vergi dairesi ve numarası,

l) İsteklinin ortak girişim olması halinde, yukarda istenen belgeler dışında; şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

m) Tüzel kişi olması halinde, yukarda istenen belgeler dışında; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,

n) Vekâleten ihaleye katılma halinde, yukarda istenen belgeler dışında; istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

8- Taşınmaz satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddeler uygun olarak hazırlayarak 17.02.2020 Pazartesi günü saat 10:00 ‘a kadar Şanlıurfa Bozova Devlet Hastanesi Satınalma Birimine teslim edeceklerdir.

9- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu 37.maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

10- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare ya da komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.

11- İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok