Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 265 0

Kantin Kiralama İhalesi Yapılacaktır

Paylaş:

✔ Kantin Kiralama İhalesi Yapılacaktır

İlan Bilgileri

  • İlan No: ILN01313952
  • Şehir: SİVAS
  • İlan Türü: İHALE
  • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
  • İhale Türü: Kiraya Verme
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 02.03.2021 – saat: 10:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Sivas  Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi   toplantı salonu

✔ KANTİN KİRALAMA İHALESİ

T.C. SİVAS VALİLİĞİ
SİVAS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
SİVAS AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ  BAŞHEKİMLİĞİNDEN

1- Aşağıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen 1 Adet taşınmaz Malın kiralama ihalesi 2886 Sayılı    Kanunun      45. maddesine göre Açık Teklif usulü ile  belirtilen tarih ve saatte,  Sivas  Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi   toplantı salonunda  toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

2- İhaleye Katılacakların ihale tarih ve saatine kadar;

a) Geçici teminat makbuzlarını (Geçici teminat bedelini nakit olarak ödemek isteyen isteklilerin Hastanemiz Halk Bankası Sivas Merkez Şubesi TR 86 000 12 00 96 99 0000 5000 070 İBAN’a yatırması ve geçici teminatı yatırdığına dair dekontu teklif zarfı içerisine koyması gerekmektedir )  veya Banka Teminat mektuplarını,
b) Tebligat için son 3 ay içerisinde alınmış ikametgah belgesi (nüfus müdürlüğü veya muhatarlıktan alınacak) e devlet sistemi üzerinden alınan belgede kabul edilecektir.
c) Gerçek kişi olması halinde nüfus cüzdanı sureti ve fotokopisi tüzel kişi olması halinde ise vergi kimlik numarasını gösterir belge
d) Vekaleten ihaleye katılacak olanların noter tasdikli vekaletname ile tüzel kişilik adına katılacakların ihalenin yapıldığı yıla ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesini
e)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya İmza sirkülerini
f)Türk Ceza Kanunun 53 ncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmadığına (özel hukuk tüzel kişilerde tüm ortaklar dahil(halka açık kısmı dahil)  dair savcılıktan son altı ay içinde alınmış Adli sicil kayıt örneği e devlet üzerinden yapılan sorgulama belgesi de kabul edilecektir.

3- Kiralama yapılacak olan taşınmaz malların kiralama bedelleri üzerinden KDV alınmayacaktır.

 4- İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde, Sivas Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi  Satın alma biriminde  ücretsiz görülebilir, ayrıca Hastanemiz resmi web sitesi olan http://sivasadsm.saglik.gov.tr/ den de  görülebilir.

5- Postayla başvuruda bulunacak isteklilerin usulüne uygun şekilde hazırlanmış teklifleri ile birlikte diğer belgeleri ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelen gecikmelerden dolayı son teklif verme tarih ve saatine kadar Komisyonumuza teslim edilmeyen teklifler dikkate alınmaz.

6- İhaleye katılım için ihale tarih ve saatinden önce İdaremizden şartname alınması zorunludur. Şartname bedeli 50,00 (elli Türk Lirası) olup şartname bedelini Hastanemiz Halk Bankası Sivas Merkez Şubesi TR 86 000 12 00 96 99 0000 5000 070 İBAN’a nakit, havale ya da eft yapıldıktan sonra Satın Alma servisinden alınabilir.

 7- Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

8- Yer gördü belgesi: İhaleye Katılan her istekli, kiralanacak taşınmazı yerinde gördüğüne ve özelliklerini öğrendiğine dair hastane idaresince düzenlenecek belgeyi imzalı şekilde ihale dosyasına ekleyecektir.

9- Müdürlüğümüz ve Bağlı Sağlık tesislerinin taşınmazlarının kiralanması veya kullanılması nedeniyle oluşmuş, vadesi geçmiş kira borcunun bulunması ve bundan dolayı dava sürecinin devam etmesi durumunda istekli değerlendirme dışı bırakılacaktır.

10- Kantin-büfe-kafeterya-pastane  iş kollarına ilişkin resmi kurumlardan alınmış ustalık belgesi veya diploması, bu belge olmadığı durumda iş koluna ait iş yeri açma belgesi

11- Özel hukuk tüzel kişilerinin kiralama konusu işin faaliyetleri arasında yer aldığına dair ana sözleşmenin yayınlandığı ticaret sicil gazetesi veya ilgili evrak

12- Ticaret/Sanayi ve /veya ilgili meslek odasından ya da kantin odasından ihalenin ilk ilan tarihinden sonra alınmış mesleki faaliyetten men olmadığını veya mesleki faaliyetinin devam ettiğini gösteren belge

13- İhaleye katılacak isteklilerin kamu ihalelerinden yasaklı olup olmadığı sorgulanacaktır. Yasaklı isteklinin şartları tam bile olsa ihale dışı bırakılacaktır.

14- Dokumanın alındığına dair makbuz ihale dosyasında sunulacaktır. İhaleye iştirak eden kira şartnamesi genel ve özel hükümlere ait tüm maddelerini önceden okumuş ve kabullenmiş sayılır. 2886 sayılı Devlet ihale kanunun 6.maddesinde belirtilenler doğrudan ve dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

15- İhale üzerinde kalan firma sözleşme bitim tarihinde taşınmazı tahliye edip, alan içerisindeki kullandığı her türlü malzemeyi sağlam şekilde  idareye teslim edeceğini taahhüt edecektir.

16- Kantinde görevli/çalışan personellerden en az birinde hastanemiz idaresince tebligat yapılabilmesi ve her türlü evrağı teslim alabilmesi için noter onaylı vekaletname ve imza yetkisi verilmesi gerekmektedir.

         İLAN OLUNUR.    

KİRALAMASI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZ MAL  

S.
NO

BULUNDUĞU
YER

CİNSİ
KİRALANACAK ALAN M2KİRA SÜRESİİLK YIL TAHMİNİ KİRA BEDELİ (TL)GEÇİCİ TEMİNAT
TL
İHALE TARİHİİHALE SAATİ

1
Kardeşler Mah.6. Sok. No:5 SİVASSivas Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi
kantini
11.30 m22  Yıl32.192,746.438,5502.03.202110:00


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir