Kantin ve Ticari İşyerleri Kiraya Verilecektir

✔ Kantin ve Ticari İşyerleri Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 10.02.2020 — saat: 10:30
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Dicle Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğü
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
  • İhale Türü : Kiraya Verme,

1- Mülkiyeti Üniversitemize ait olup; aşağıdaki tabloda mevkii, miktarı, cinsi, yüzölçümü ve nitelikleri belirtilen Ticari İşyeri amaçlı olarak kullanılacak taşınmazların ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c maddesi ile 13.08.2010 tarihli ve 27671 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Dicle Üniversitesi Taşınmazları İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 28/b maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır. Taşınmazın kiralama süresi, yer teslimi tarihinden itibaren başlayacaktır.

2- İhaleler, aşağıdaki tabloda belirtilen gün ve saatlerde Dicle Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğü’nde yapılacaktır.

Taşınmazların kiralama ihalesine katılacak olan isteklilerin, kiralama talebinde bulundukları taşınmazı önceden gidip görebilirler.

İhale neticesinde uhdesinde ihale kalan istekli, ihaleye konu taşınmazı görmediğini ve amacı dahilinde kullanamayacağını iddia ederek, ödediği kira ve teminat bedellerini geri isteyemez.

3- İstekliler, ihale dokümanını Dicle Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine veya Türkiye Vakıflar Bankası Diyarbakır Merkez Şubesi nezdindeki TR06 0001 5001 5800 7294 5142 94 IBAN numaralı hesaba yatırılacak 75,00-(YetmişbeşTL) bedel karşılığında mesai saatleri içerisinde, Dicle Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğü’nden (ücretsiz görebilirler) temin edebilirler.

İhaleye katılacak olan isteklilerin katılacakları her bir ihaleye ait geçici teminat ve şartname bedelini ayrı ayrı ve katılmak istediği taşınmaz ihalesini de belirterek yatırmaları gerekmektedir.

İhaleye ait geçici teminat tutarı muhammen bedelin % 20’si olup, aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

4- İstekliler, birden fazla ihaleye katılabilirler. Taşınmazların kiralama ihalesine katılacak olan isteklilerin, şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak katılacakları her bir ihaleye ait ayrı ayrı hazırlayacakları tekliflerini en geç aşağıdaki tabloda belirtilen gün ve saate kadar, Dicle Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğü’ne alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir.

İhale saatinden sonra gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

5- Kiralama süresi 1 (bir) yıla kadar olan taşınmazların kira bedeli peşin alınır. Kiralama süresi 3 (Üç) yıl olan taşınmazın birinci yıl kira bedeli sözleşmenin düzenlenmesinden önce peşin olarak ödenir. Müteakip yıllar kira bedelleri ise bir önceki yıl kira bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunca artışın yapılacağı ayda yayımlanan Yurt İçi Tüketici Fiyatları Endeksinin (Yİ-TÜFE – oniki aylık ortalamalara göre yüzde değişim) oranında artırılması suretiyle bulunacak bedeldir.

6- Şartname ve sözleşmelerde yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri ile Dicle Üniversitesi Taşınmazları İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

İhaleye katılabilme şartları:

a) Kanuni ikametgâh belgesi,

b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermek,

c) Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu, vezne alındısı veya süresiz teminat mektubu,

ç) Gerçek kişilerde T.C. Kimlik Numarasını (Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ) tüzel kişiler için Vergi Kimlik Numarasını gösteren belge,

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir Noterden alınan imza beyannamesi

e) Gerçek veya tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin gerçek veya tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir Noter tarafından tasdik edilmiş vekâletname ve imza sirküleri,

f) Tüzel kişiler için, Ticaret Sicil Gazetesi ve siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge,

g) Sabıka Kaydı Belgesi (Gerçek ve Tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin ile vekaleten ihaleye katılacaklara ait sabıka kaydı belgesi),

h) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından Üniversitemizce tahakkuk ettirilen (Kira, Elektrik, Su, Doğalgaz vb.) borcu yoktur yazısı veya belgesi gerekir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-199.png
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-3-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok