Kapalı Otopark İhaleyle Kiraya Verilecektir

✔ Kapalı Otopark İhaleyle Kiraya Verilecektir

İlan Bilgileri

  • İlan No: ILN01305435
  • Şehir: GÜMÜŞHANE
  • İlan Türü: İHALE
  • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Pazarlık Usulü
  • İhale Türü: Kiraya Verme
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 16.02.2021 – saat: 15:00
  • Niteliği, Türü ve Miktarı: KAPALI MODERN PAZAR YERİNDE BULUNAN KAPALI OTOPARKIN 3 ( ÜÇ ) YILLIĞINA  KİRALANMASI
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Gümüşhane Belediye Meclis Salonu

✔ GÜMÜŞHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAPALI MODERN PAZAR YERİNDE BULUNAN KAPALI OTOPARKIN 3 ( ÜÇ ) YILLIĞINA  KİRALANMASINA AİT İLAN METNİDİR.

1- İhaleyi   yapan  idare : Gümüşhane Belediye Başkanlığı

2- İhale   yeri : Gümüşhane Belediye Meclis Salonu

3- İhalenin  şekli : Açık Teklif Usulü 2886 sayılı kanunun 47. Md. 

4- İhalenin  nevi : Kapalı Modern Pazar Yerinde Bulunan Kapalı Otoparkın (3) üç   yıllığına Kiralanması/İşletilmesi İşi

5- İhale  tarih ve saati : 16.02.2021 Salı günü saat 15:00

6- Geçici  teminatın  yatırılacağı  yer : Gümüşhane Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü

7- Şartnamenin  nerede görüleceği : Gümüşhane Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İhale Birimi

8- İstenilen  belgeler :

Gerçek Kişiler;

1- İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış kira şartnamesi,

2- T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı örneği/fotokopisi,

3- Nüfus Müdürlüğünden onaylı adres belgesi,

4- Noter Tasdikli İmza Sirküleri,

5- Vekaleten ihaleye katılma halinde; istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

6- Tabloda belirtilen geçici teminat bedelinin Gümüşhane Belediyesi adına alınmış Geçici Teminat Mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair banka dekontu,

7- Belediye’ye borcu olmadığına dair yazı,

8- Şartname bedeli olan 250,00 TL.’nın yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi,

9- 15.000,00-TL katılım payı. (Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılacak. İhale kalan yüklenicinin yatırdığı bedel belediye hesaplarına irat kaydedilecektir.)

10- İhalede isteklilerin ortak girişim olması halinde ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermek ( İhale üzerinde kalan istekli tarafından noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ayrıca verilir ), ( ayrıca yukarıda belirtilen belgeleri ortakların her biri ayrı ayrı sunmak zorundadır. )

Tüzel Kişiler;

1- İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış kira şartnamesi,

2- Ticaret Sicil Gazetesi,

3- Onaylı adres belgesi,

4- Noter Tasdikli İmza Sirküleri,

5- Vekaleten ihaleye katılma halinde; istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

6- Tabloda belirtilen geçici teminat bedelinin Gümüşhane Belediyesi adına alınmış Geçici Teminat Mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair banka dekontu,

7- Belediye’ye borcu olmadığına dair yazı,

8- Şartname bedeli olan 250,00 TL.’nın yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi,

9- 15.000,00-TL katılım payı. (Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılacak. İhale kalan yüklenicinin yatırdığı bedel belediye hesaplarına irat kaydedilecektir.)

10- İhalede isteklilerin ortak girişim olması halinde ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermek ( İhale üzerinde kalan istekli tarafından noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ayrıca verilir ), ( ayrıca yukarıda belirtilen belgeleri ortakların her biri ayrı ayrı sunmak zorundadır. )

9- Sözleşmenin  yapılıp  yapılamayacağı : Yapılacak.

10- İhale  doküman  bedeli  : 250,00 TL.

CİNSİMUH.
BEDELİ                      (3 YILLIK)
GEÇİCİ
TEM.
TARİHSAAT
KAPALI MODERN PAZAR
YERİNDE BULUNAN
KAPALI OTOPARK
234.000
7.020
16.02.202115:00

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok