Karacabey Belediyesine Ait 9 Adet İşyeri Kiraya Verilecektir

✔ Karacabey Belediyesine Ait 9 Adet İşyeri Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
 • Niteliği, Türü ve Miktarı : 9 adet işyerinin kiraya verilmesi işi
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 28.02.2020 — saat: 11:00
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Belediye Hizmet Binası 6. katta bulunan Etüd Proje Müdürlüğünde
 • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
 • İhale Türü : Kiraya Verme
✔ Karacabey Belediyesinden
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-250.png

MADDE 1- İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık artırma ile (açık teklif usulü ile) yapılacak olan kiralama ihalesi, 28.02.2020 Cuma tarihinde yukarıdaki tabloda belirtilen saatlerde başlayarak ve ilgili sıra numarasını takip ederek, Belediye Hizmet Binası 6. katta bulunan Etüd Proje Müdürlüğünde toplanacak olan Encümen huzurunda gerçekleştirilecektir.

İstekliler ihale ile ilgili istenilen belgeleri eksiksiz olarak İhale tarihinde, ihale saatinde İhale Komisyon Başkanlığına teslim edecektir.

MADDE 2- ŞARTNAMENİN İSTEKLİLERE VERİLMESİ

İhale konusu kiralanacak yerlere ait ilgili şartname isteklilere 50,00.- TL. bedel karşılığında T.C.Karacabey Belediye Başkanlığı, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden verilecektir.

Kiralanacak taşınmaz yerlere ait bilgiler ihale günü ve saatine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden öğrenilebilir.

Adresi: Runguçpaşa Mah. Cumhuriyet Alanı No: 1 Karacabey/BURSA

Tel: 0 224 6768640 Fax: 0 224 6768639

MADDE 3- TEMİNATLAR

GeçiciTeminat; İhaleye katılacak isteklilerin, söz konusu her bir taşınmaz yer (işyeri) için yukarıdaki tabloda belirtilen (muhammen bedelin % 3’ü oranında) geçici teminatı en geç ihale saatine kadar, T.C.Karacabey Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelirler Şefliğine yatırmaları veya 2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinin (b) bendine göre belirlenen bankaların verecekleri süresiz teminat mektupları veya Devlet Tahvilleri ve Hazine Bonolarını Karacabey Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğüne veya ihale komisyonuna teslim etmeleri şarttır.

Teminat ve şartname bedeli yatırmayanlar ihaleye katılamazlar. İhaleye katılacak isteklilerden, Karacabey Belediyesine herhangi bir borcu bulunanlar ihaleye katılamazlar. (Borçlarını yapılandırıp, taksitlerini süresinde ödeyenler hariç).

MADDE 4- İHALE DOSYASINDA ARANACAK BELGELER (İHALEYE KATILMA ŞARTLARI)

A- İhaleye katılabilmek için isteklilerde şu şartlar aranır;

 • Nüfus cüzdanı sureti , (Özel kişinin veya Tüzel Kişi yetkilisinin),
 • 18 yaşını doldurmuş olmak,
 • Kanuni ikametgâh sahibi olmak,(Özel Kişiler için ikametgâh İlmuhaberi, Tüzel kişiler için şirket merkezini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi),
 • Tebligat için Türkiye’de adres göstermek,
 • Belediyemiz İdaresince açılmış olan ihalelere girmiş olup da ihalenin veya sözleşmenin feshine, ve /veya teminatın irad kaydedilmesine sebebiyet vermediklerine dair belge. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır),
 • İdareye (kurumumuza) herhangi bir hizmetten dolayı vadesi geçmiş borcu olmadığına dair yazı,
 • İsteklinin yabancı uyruklu olması halinde Türkiye Cumhuriyeti Sınırları içerisinde gayrimenkul iktisap edeceğini gösterir Dışişleri Bakanlığı veya Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı’ndan Türkiye’de mülk edinebileceğine dair izin belgesi aslını yahut noter onaylı suretini ibraz etmeleri,
 • İmzalı ihale şartnamesinin teklif dosyasına konulması,
 • Geçici teminatın ve (şartname bedeli) ihale dosya bedelinin yatırılmış olması, (İhale dosya bedeli iade edilmeyecektir.)
 • Vekaleten katılım halinde, vekalet aslı veya noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri asılları, (yahut noterden aslı gibidir onaylı suretleri)

B- İsteklinin bir şirket olması halinde;

 • Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf Genel Merkezinin bulunduğu yerdeki resmi makamlardan ihale ilanının yapıldığı tarihten sonra alınmış ve halen faaliyette bulunduklarına dair bir belgenin ibrazı,
 • Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf Genel Kurulunca gayrimenkul alınması hususundaki Genel Kurul kararının Noterden tasdikli bir suretinin ibrazı,
 • Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya vâkıfı temsil edenlerin temsile yetkili kılındıklarına dair kararın Noterden tasdikli suretinin ibrazı,
 • Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf’ı temsile yetkili kılınanların noterden tasdikli imza sirkülerinin ibrazı,
 • Vakfın gayrimenkul alımı konusunda Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden alınmış geçerli izin belgesini ibrazı.

C- İsteklinin iş ortaklığı olması halinde,

 • İhale ile ilgili noter tasdikli iş ortaklık sözleşme belgesi ve ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları sözleşmede belirtilir.

MADDE 5- İhaleye katılabilmek için isteklilerde aranan belgelerin, evrak asılları, noter onaylı asılları yahut aslı gibidir onaylı evrak aslı veya ilgili kurumlar tarafından aslı gibidir onaylı suretleri yapılmış olan evrakların sunulması zorunludur.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof.png


İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok