Karatay Belediyesine Ait Büfe-Kafeterya ve İş Yeri Kiraya Verilecektir

✔ Karatay Belediyesine Ait Büfe-Kafeterya ve İş Yeri Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • Niteliği, Türü ve Miktarı : Tapu bilgileri ve muhammen bedeli (KDV dahil) yazılı gayrimenkuller, 2886 Sayılı Kanun ve Şartnamesi dahilinde açık teklif usulü ile 31.12.2022 tarihine kadar kiraya verilecektir,
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 04.03.2020 — saat: 15:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Konya/ Karatay Belediyesi Encümen Toplantı Salonu,
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
  • İhale Türü : Kiraya Verme,
✔ Karatay Belediyesinden

1- Mülkiyeti Konya/Karatay Belediyesine ait, aşağıda tapu bilgileri ve muhammen bedeli (KDV dahil) yazılı gayrimenkuller, 2886 Sayılı Kanun ve Şartnamesi dahilinde açık teklif usulü ile 31.12.2022 tarihine kadar kiraya verilecektir. Muhammen bedeller 1 inci yıl içindir. 2 nci ve 3 üncü yıl kira bedelleri Tüketici Fiyat Endeksinin on iki aylık ortalamaları oranında artırılacaktır.

2- İhalesi 04.03.2020 Çarşamba günü saat 15:00’da Belediye Encümenince, Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

3- İhaleye gireceklerin en geç ihale günü saat 12:00’ ye kadar geçici teminat bedelini Belediyeye nakit yatırmaları veya 2886 Sayılı Kanun gereği teminat yerine geçen ve 4. maddede belirtilen belgeleri Belediyenin Gelir ve Tahakkuk Şefliğine ibraz etmeleri gerekmektedir.

4- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

a) Dilekçe,

b) Gerçek kişi olması halinde:

  • Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

c) Tüzel kişi olması halinde:

  • İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,
  • Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,
  • Tüzel kişiliğin imza sirküleri,

d) İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Karatay Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair Gelir ve Tahakkuk Servisinden alacakları belge,

e) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi.

f) Ortak girişim olması halinde ortakların hisse oranlarını gösterir Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, (Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için belirtilen belgelerin verilmesi gerekir.)

5- Şartname hakkında detaylı bilgi Belediyemiz Gelir ve Tahakkuk Şefliğinden alınabilir.

6- Belediye Encümeni; ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-317.png
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-3-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok