Karayolları 12. Bölge Müdürlüğünden Kiralık Taşınmazların İhalesi

✔ Karayolları 12. Bölge Müdürlüğünden Kiralık Taşınmazların İhalesi
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 10.02.2020 — saat: 14:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu,
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
  • İhale Türü: Kiraya Verme,

✔ Karayolları 12. Bölge Müdürlüğünden

Aşağıda niteliği belirtilen Karayolları Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde bulunan taşınmaz, piknik alanı olarak kullanılmak üzere, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile isteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle, 10.02.2020 tarihinde karşısında belirtilen gün ve saatte Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu Yunusemre Mahallesi 25070 Palandöken / ERZURUM adresinde kiralama ihalesi yapılacaktır.

1- Taşınmazın kira süresi 2 (iki) yıldır. Belirtilen tahmini bedel yıllık kira bedelidir.

2-Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerin; her üç ihaleye de teklif vermeleri halinde, belgeler ayrı ayrı olmak şartıyla;

A- Gerçek kişilerde aranacak şartlar:

a) Kanuni ikametgâh göstermesi (Nüfus Müdürlüğü veya Muhtarlık)

b) Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus Müdürlüğü veya Muhtarlık)

c) Noter tasdikli imza beyannamesi

d) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (varsa telefon ve fax numarası, elektronik posta adresi)

B- Tüzel kişilerde aranacak şartlar:

a) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ( varsa telefon ve fax numarası, elektronik posta adresi)

b) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından veya benzeri bir makamlardan, 2019 yılı içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlara ilaveten, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki bentlerde belirtilen şartlara ilaveten tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belgeleri ihalede vermesi gerekmektedir.

C- Gerçek ve tüzel kişilerde aranacak ortak şartlar:

a) Geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubunu; (Geçici teminat mektubunun şekli ve içeriğinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 27. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekir.)

b) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

c) İhale Dosyası alındı belgesi,

D- Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar:

a) İsteklilerin ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri (A) ve (B) bentlerinde istenilen belgeleri vereceklerdir.

b) Ayrıca bu şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesini vermeleri gerekmektedir. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)

5- Kira Şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır. Bu şart sadece postayla teklif gönderecekler için geçerlidir.)

6- Teklif mektubu, (Bu şart sadece postayla teklif gönderecekler için geçerlidir.)

7- İhaleye ait şartname ve diğer evraklar, Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği Yunusemre Mahallesi 25070 Palandöken / ERZURUM adresinde mesai saatleri içerisinde görülebilir ve şartname bedeli olan 300,00 TL (üçyüz TL)’nin Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü Muhasebe Şubesi Müdürlüğüne yatırılması suretiyle alınabilir. İhaleye katılacak olanların şartname almaları zorunludur.

8- İhaleye teklif verecek alıcılarca belgelerin tamamının aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerinin verilmesi zorunludur.

İstenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

9-İhaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır.

Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenerek ihale tarih ve saatine kadar, kayıt numaralı alındılar karşılığında Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu Yunusemre Mahallesi 25070 Palandöken / ERZURUM adresine İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilir.

Bu saatten sonra verilecek teklif zarfları veya herhangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

10- İhale konusu işe ait sözleşme düzenlenecektir. Sözleşme notere tescil ettirilecektir. İstekli ilk yıl kira bedelinin tamamını peşin ödeyecektir. Bir sonraki yıllarda kira bedeline Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan TÜFE yüzde değişim oranlarında artış ilave edilecektir.

11-Kira bedeli üzerinden ilgili mevzuatı gereğince ödenecek her türlü vergi (%18 KDV), resim, harç ile ulaşım giderleri alıcıya aittir.

12- İhale en yüksek teklif üzerinden, pey artırımı şeklinde uygulanacaktır.

13- İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

14- Postadaki gecikmeler kabul edilmez.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-2-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok