Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 274 0

Kayseri/Develi Devlet Hastanesi Kantini Kiraya Verilecek…

Paylaş:

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı: 17 m² kapalı, 33 m² açık toplam 50 m² kantin yeri,
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 03.02.2020 — saat: 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Kayseri/Develi Hatice Muammer Kocatürk Devlet Hastanesi İhale salonu,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü: Kiraya Verme
,

1- Hastanenin Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Binasında bulunan; L34B10C3A/4B pafta cilt nolu, 2130 ada sayfa nolu, 4 parsel nolu Binaya ekli bulunan 17 m² kapalı, 33 m² açık toplam 50 m² kantin yeri 2886 sayılı Kanunun 45 inci maddesi uyarınca aşağıdaki belirtilen hususlar doğrultusunda ihale ile kiralanacaktır.

2- İhale konusu taşınmaz, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Binası giriş kat iç alanda 17 m² kapalı, 33 m² açık toplam 50 m² kantin yeri niteliğinde olup, 18 (onsekiz) aylığına kiralanacaktır.

3- Şartname, Develi Hatice Muammer Kocatürk Devlet Hastanesi Tahakkuk servisinden mesai saatleri içerisinde 50,00 TL karşılığında alınabilir. Şartname yine aynı serviste ücretsiz görülebilir. Şartname bedeli Hastanemiz veznelerine veya Halk Bankası Kayseri Sanayi Sitesi Şubesi TR46 0001 2009 4890 0005 0000 94 Nolu İBAN hesabına yatırılabilir.

4- İhale, Develi Hatice Muammer Kocatürk Devlet Hastanesi İhale salonunda 03.02.2020 Pazartesi günü saat 10:30’da 2886 sayılı Kanunun 45 inci maddesi gereği açık teklif usulü ile yapılacaktır.

Tahmin edilen 18 (onsekiz) aylık bedel 22.500,00TL (YirmiikibinbeşyüzTürkLirası ) olup, Geçici Teminat ise 6.750,00 TL (AltıbinyediyüzelliTürkLirası) dir.

Ayrıca geçici teminat bedeli olarak; mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), taşınmaz satış ihalelerinde, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz verilebilir. Geçici teminat tedavüldeki Türk Parası olacaktır. İlgili bedel 3. Maddedeki veznelere ve verilen IBAN hesabına yatırılması gerekmektedir.

5- İhaleye katılmak isteyenlerin ibraz etmeleri gereken belgeler;

Gerçek Kişiler:

a)Kanuni ikametgah sahibi olmak (İkametgah ilmühaberi belgesi son 3 -üç- ay içerisinde alınmış),

b) Ayrıca dilekçe ile tebligat için Türkiye’den adres, telefon, varsa fax, e-posta bilgilerini bildirir yazılı beyan,

c) Geçici teminatı yatırmış olduğunu gösterir belge,

d) TC. Kimlik fotokopisini ibraz etmek,

e) Ticaret ve/veya Sanayi odasından ya da Esnaf ve Sanatkarlar odasından ihale tarihinin yapıldığı yılda alınmış olan oda belgesi ve ihalelerden yasaklı olmadığını gösterir ihale durum belgesi veya benzer belge

f) Teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli imza beyanı,

g) Adli sicil kaydı belgesi (Sabıka Kaydı Belgesi),

h) Şartname satın alındığına dair makbuz yada dekont,

Tüzel Kişiler:

Tüzel Kişilik adına ihaleye katılan ve teklif verecek olan yetkili kişinin,yukarıda (5. 1. maddesinde) belirtilen şartlar ve belgelere ek olarak, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri ve tüzel kişiliğin son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesini sunmaları gerekmektedir.

6- Posta ile yapılan müracaatlardaki gecikmelerden Kurumumuz sorumlu değildir.

7- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8- Her hürlü vergi, resim, harç ve benzeri kiralayana aittir.

9- 2886 sayılı Kanunun 83, 84 ve 85 inci maddeleri ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ihaleye katılamazlar.

10- İhaleye katılmak isteyenler kantin olarak kiralanacak yeri ve şartnameyi önceden görmeleri ve bu hususu da dikkate alarak teklifte bulunmaları gerekmektedir. İhaleye iştirak eden, kira şartnamesi genel ve özel hükümlere ait tüm maddeleri önceden okumuş ve kabullenmiş sayılır.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir