Kemer Belediyesine Ait 10 Adet İşyeri Kiraya Verilecektir

✔ Kemer Belediyesine Ait 10 Adet İşyeri Kiraya Verilecektir

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

  • Niteliği, Türü ve Miktarı : 10 adet işyeri kiraya verilecektir,
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 25.02.2020 — saat: 10:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Kemer Belediyesi (Merkez Mah. Yalı Cad. No: 1) Hizmet Binası Belediye Meclisi toplantı salonunda
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
  • İhale Türü : Kiraya Verme,

1- İHALE KONUSU: Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan aşağıda belirtilen işyerleri, yıllık muhammen kira bedelleri üzerinden 07.02.2020 tarihli ihale onay belgelerine istinaden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre (Açık Teklif Usulü) ihale yolu ile kiraya verilecektir.

2- ŞARTNAMELERİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI:

2.1- İhale şartnameleri Belediye İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Kira Takip Servisinden, bedelsiz görülebilir. İhaleye katılabilmek için şartnamenin 200,00 -TL. bedel karşılığında aynı adresten satın alınması zorunludur.
2-2- İhaleler 25.02.2020 Salı günü saat: 10.00 da Kemer Belediyesi ( Merkez Mah. Yalı Cad. No: 1) Hizmet Binası Belediye Meclisi toplantı salonunda Encümen ve istekliler huzurunda başlanacaktır..
2-3- İhale müracaat dosyaları en geç 24.02.2020 Pazartesi saat: 16.15’a kadar (Belediye Veznesi kapanış saati) kayıt numaralı alındılar karşılığında Kemer Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Kira Takip Servisine verilecektir.
3- İHALEYE GİREBİLME KOŞULLARI :
3.1- Hangi ihaleye katıldığına dair müracaat dilekçesi.
3.2- Geçici teminata dair belgeyi, (2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. Md. Göre teminat olarak kabul edilecek değerler)
3.3- İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,
3.4- Özel kişiler için, Yerleşim Yeri Belgesi ve nüfus cüzdanı fotokopisi (TC kimlik nolu) ,
3.5- Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin ihale tarihini kapsayan tasdikli yetki belgesini, imza sirkülerini, tüzel kişiliğe ait 2020 yılında alınmış Ticaret Odası Belgesini,
3.6- Özel ve tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname örneğini ve imza sirkülerini,
3.7- Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden borcu yoktur yazısını,
3.8- Ortak girişim olarak gireceklerin, Ortak Girişim Beyannamesi, bu ilanın 3.4, 3.5 ve 3.7’nci maddelerinde belirtilen belgeleri vermeleri zorunludur.
4- DİĞER HUSUSLAR:
4.1- İstekli, taşınmaz malı mevcut durumu ile görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılır. Bu konuda gelecekte Kemer Belediyesi aleyhine bir itiraz ve talep hakkı bulunmayacaktır.
4.2- Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
4.3- Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır.
4.4- İhaleye katılmayan, ihale gün ve saatinde hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnameye haiz bir vekil göndermeyen istekliler ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
4.5- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6.maddesinde sayılanlar ihaleye katılamazlar.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok