Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 297 0

Keşan Atatürk Stadındaki Dükkan Kiraya Verilecektir…

Paylaş:

Keşan Atatürk Stadındaki Dükkan Kiraya Verilecektir..

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : Edirne/Keşan Atatürk Stadı 9. nolu Dükkan 1 (bir) yıl süreyle kiraya verilecektir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 08.04.2020 — saat: 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Edirne/Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Aliço Güreş Eğitim Merkezi.
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Kiraya Verme,

1- Keşan Atatürk Stadı 9. nolu Dükkan 1 (bir) yıl süreyle kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılacaktır.

2- İhale, Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Aliço Güreş Eğitim Merkezi idari binasında, 08.04.2020 Çarşamba günü, saat: 15.00’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

3- Dükkanın yıllık muhammen bedeli 6.800,00.-TL (Altı Bin Sekiz Yüz Türk Lirası) olup, ihaleye esas % 15 (Yüzde On Beş) geçici Teminat 1.020,00.-TL. (Bin Yirmi Türk Lirası) dır.

İl Müdürlüğümüzün Ziraat Bankası Edirne şubesi nezdindeki TR 80 0001 0000 9788 2625 0350 01 nolu İBAN hesabına yatırılacaktır.

4- İhale bedeli üzerine %18 KDV, %5 Spor Payı, %6 Kati Teminat, Damga Vergisi ve İhale Karar Pulu ilave edilecektir.

5- İhaleye katılmak isteyenlerden istenecek belgeler.

a-) İhaleye katılım dilekçesi.

b-) Kimlik belgesi fotokopisi.

c-) Tebligat için adres beyanı.

d-) Gerçek kişiler için ikametgah belgesi.

e-) İhale dokümanı alındı makbuzu.

f-) Gerçek kişi olması halinde imza örneği.(Noter tasdikli)

g-) Tüzel kişilerde teklifte bulunacak kişilerin yetki belgesi ve imza sirküleri ile tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu oda veya meslek teşekkülden ihale yılı içinde alınmış sicil belgesi. (aslı ya da noter tasdikli sureti)

ğ-) Vekaleten ihaleye katılacak olanlar için vekaletname. (Noterden)

ı-) Gerçek kişi olması halinde ilgili meslek oda kayıt belgesi.

i-) Vergi borcu ve SGK.borcu olmadığına dair belge.

j-) 2886 sayılı kanuna göre ihalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname.

6- İhaleye ilişkin Şartname, mesai saatleri içerisinde Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İşletmeler Servisinde görülebilir ihaleye katılacak olanların ihale dokümanı alması zorunlu olup, ihale doküman bedeli 50,00.- TL.(ElliTürkLirası) dır.

7- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir