Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 377 0

Kırklareli Vize Devlet Hastanesi Büfe Alanı Kiralayacaktır

Paylaş:

✔ Kırklareli Vize Devlet Hastanesi Büfe Alanı Kiralayacaktır

İlan Bilgileri

 • İlan No: ILN01297887
 • Şehir: KIRKLARELİ
 • İlçe: Vize
 • İlan Türü: İHALE
 • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
 • İhale Türü: Kiraya Verme
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 01.02.2021 – saat: 11:00

✔ T.C. KIRKLARELİ VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kırklareli Vize Devlet Hastanesi

BÜFEMATİK ALANI KİRALAMA İHALE İLANI

 1) İhale konusu iş: Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan ve Vize Devlet Hastanesi olarak Sağlık Bakanlığına tahsisli taşınmazın içinde yer alan 3 m2 alanın 2 (İki) yıl süre ile Büfematik alanı olarak kiralanması.

2) İhale Usulü: Söz konusu Büfematik alanı kiralama ihalesi 08/09/1993 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince yapılacaktır.

a) İhalenin Yapılacağı Tarih/Saat  : 01.02.2021 Pazartesi günü, saat 11:00

b) Kira Tespit Komisyonunca Büfematik için belirlenen 
1 (Bir) Yıllık Muhammen Bedel : 6.153,95 TL (altıbinyüzelliüçTL.doksanbeşKR.)

c) Geçici Teminat Bedeli : 500,00 TL  (BeşYüzTürkLirası)

d) Büfematik Alanı : 3 m2

e) Tekliflerin Sunulacağı Yer : Vize Devlet Hastanesi Satınalma Birimi vasıtasıyla İhale komisyonu Namık Kemal Mah. Sağlık Sok. No: 2 Vize / KIRKLARELİ

f) İhalenin Yapılacağı Yer : Vize Devlet Hastanesi Toplantı Salonu. Namık Kemal Mah. Sağlık Sok. No: 2 Vize / KIRKLARELİ

3) İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

a- İstekliler ilanda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Kırklareli İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı Satınalma Birimi vasıtasıyla ihale komisyonuna ihale evrak dosyasını kapalı zarfta teslim edecekler veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri evraklarını iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderebileceklerdir.

Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde ihale dosyasının içinde teklif mektubunu da sunacaktır. Bu durumda posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

b- Geçici teminat; 500.00 TL (BeşYüz Türk Lirası) Vize Devlet Hastanesi Türkiye Halk Bankası Kırklareli Şubesinde bulunan TR 47 0001 2009 5520 0005 0000 52 IBAN Nolu hesaba yatırılan makbuz veya 2886 sayılı Kanunun 26. maddesine göre düzenlenmiş süresiz (mektup üzerinde süresiz ibaresi olacak şekilde) geçici teminat mektubu.

c- Dokümanın alındığına dair makbuz.

d- Gerçek kişi olması halinde Nüfus Cüzdanı sureti ve fotokopisi, tüzel kişi olması halinde ise vergi kimlik numarasını gösterir belge.

e- Tebligat için ikametgâh belgesi.

f- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

 •  1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 •  2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

g- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

 •  1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
 •  2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

h- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

ı- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmadığına [Özel Hukuk Tüzel Kişilerde tüm ortaklar dahil (halka açık kısmı hariç)] dair savcılıktan son altı ay içinde alınmış Adli sicil kayıt örneği.

j- Firmaların kamu ihalelerinden yasaklı olup olmadığı sorgulanacaktır. Yasaklı olan firmaların şartları tam bile olsa ihale dışı bırakılacaktır.

k- Ortak girişim olarak ihaleye teklif verilmez.

l- İhale konusu kira bedeli üzerinden alınacak vergi, resim, harç vb. ihaleyi kazanacak yüklenici tarafından ödenecektir.
İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 TL (Elli Türk Lirası) Vize Devlet Hastanesi’nin Türkiye Halk Bankası Kırklareli Şubesinde bulunan TR 47 0001 2009 5520 0005 0000 52 IBAN Nolu hesaba yatırdıktan sonra Vize Devlet Hastanesi Satın Alma biriminden satın alınabilir.

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın alması zorunludur.

İhaleye iştirak edeceklerin, İhale tarih ve saatinden önce istenen evrakları dosya halinde kapalı zarfta imzalı olarak (zarfın üzerinde ilgili firma veya şahsın adı adresi, TC – Vergi no. ve katılmak istediği kurumun ve ihalenin adının belirtilmesi mecburidir.) Kırklareli İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Satın Alma Birimine teslim etmeleri gerekir.

Satın Alma Birimi dışında dosya teslimi olmayacaktır.

Belirtilen saatten sonra ihaleye iştirak etmek isteyenler kabul edilmeyecektir.

Ayrıca ihale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir