Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Ait Büfe Kiraya Verilecektir

✔ Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Ait Büfe Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • Niteliği, Türü ve Miktarı : Mülkiyeti Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait işyeri, 1 (bir) yıl süreyle kiraya verilmek üzere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre ihale edilecektir.
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 05.03.2020 — saat: 10:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Hizmet Binası Toplantı salonu,
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
  • İhale Türü : Kiraya Verme,
✔ Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden

Aşağıda ilçesi, adresi, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı, Mülkiyeti Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait işyeri, 1 (bir) yıl süreyle kiraya verilmek üzere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre ihale edilecektir.

I – KİRAYA VERİLECEK İŞİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

1) İdareye ilişkin bilgiler:

1.1. İdarenin:

a) Adı : Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

b) Adresi : Şems-i Tebrizi Mah. Sultan Veled Cad. No:43 Karatay/KONYA

c) Telefon : 0 332 353 66 90

d) Belgegeçer : 0 332 322 27 33

e) E-posta adresi : [email protected]

2) İhale konusu işin:

a) Niteliği : Spor ve Kongre Merkezi kantin işletmesinin kiralanması

b) Yapılacağı yer : Fetih Mah. Aslanlı Kışla Cad. 187/1 Karatay/KONYA

c) Başlama tarihi : İşe başlama, mahallinde yapılan iş yeri teslimi tarihinde başlar

d) Sözleşmenin süresi : Sözleşmenin imza tarihinden itibaren 1 (bir) yıldır.

e) Muhammen bedeli : 7.500,00 TL.

f) Yüzölçümü : 20 m²

3) İhalenin:

a) Tekliflerin sunulacağı adres : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı

b) Yapılacağı yer : Şems-i Tebrizi Mah. Sultan Veled Cad. No: 43 Karatay/KONYA

c) İhale tarih ve saati : 05.03.2020 Perşembe günü saat 10:00

d) Toplantı yeri : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Hizmet Binası Toplantı salonu


4) Kiralama işi için hazırlanan dokümanının görülmesi ve temini
İhaleye ait dosyalar mesai saatleri içerisinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Hizmet Binasındaki ilgili serviste görülebilir.

a) Doküman bedeli (varsa vergi dahil) : 75,00 TL.(YetmişBeşTürkLirası)

b) Dokümanının görülebileceği yer : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Destek Hizmetler Birimi,

c) Dokümanının görülebileceği internet adresi: [email protected]

d) Dokümanının satın alınabileceği yer : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Mali İşler Birimi,

5) İhaleye katılacaklarda aranacak şartlar:

a) T.C. Vatandaşı olmak

b) Yüz Kızartıcı suçtan hüküm giymemiş olmak (Taksirli suçlar ile tescil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla kasıt ve nitelik zimmet, irtikap, rüşvet, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlarda fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ve kamu haklarından yoksun bırakılanlar ihaleye katılamazlar)

c) Kantin kiralama ihalelerinde katılımcılardan, 5/6/1986 tarihli 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre kantincilik alanında alınmış ustalık belgesi sahibi olma şartı aranır. Ancak, katılımcıların hiçbirinde ustalık belgesi bulunmaması durumunda iş yeri açma belgesi, kalfalık kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma şartı aranır.

d) İhaleden men yada yasaklı olmamak,

6) İhale Komisyonuna Verilecek Belgeler:

a) Geçici teminat bedelini (Muhammen bedel ve bu bedele ilişkin geçici %10 teminat aşağıda belirtilmiştir) Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Türkiye Ziraat Bankası Konya Şubesi nezdinde bulunan İl Müdürlüğümüz (VKN 577 096 77 22) TR44 0001 0001 6888 2589 5850 01 İBAN Numaralı hesabına yatırılarak, geçici teminat makbuzu veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. Maddesinde belirtilen diğer değerlerini,

b) Kanuni ikametgah ilmühaberini veya adres beyanını,

c) Nüfus cüzdan fotokopisini,

d) Adli Sicil Belgesini, (vekaletname ile katılacaklardan da ayrıca istenir)

e) Vekaleten ihaleye katılacaklardan noter tasdikli vekaletname ve noter tasdikli imza sirküsünü,

f) Şirket veya ortaklıkta ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini ve vekaletnamelerini,

g) İhaleye katılmak isteyen şirket veya ortaklık ise Ticaret Odasından veya bağlı olduğu kuruluştan yıl içerisinde alınmış üye olduğuna dair kayıt belgesini, vergi kimlik numarasını, adi ortaklıklarda ise noter tasdikli ortaklık belgesini,

h) İhaleye katılmak isteyen gerçek kişilerin ise Kahveciler Çay Ocakları ve Büfeciler Odası Başkanlığından yıl içerisinde alınmış üye olduğuna dair kayıt belgesini,

ı) İsteklilerin yukarıda belirtilen evraklar ile birlikte ihale tarih ve saatinde hazır bulunması veya ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı kanunun 37’nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini elden ihale komisyon başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Postadaki gecikmelerden idare mesul değildir.

Kiralanacak taşınmaza ait yerin görülmesi zorunlu olup, Yer Görme Belgesi İmzalanacaktır.

İlçesiKira İhalesi
Yapılacak
Taşınmazın
Yüzölçümü
Muhammen
Bedel TL
Geçici Teminat
(%10) TL
KarataySpor ve Kongre Merkezi Büfesi 20 m²
7.500,00750,00

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok