Konya Ilgın’da 8.449 m² Tarla Açık Teklif Usulü İle Satılacaktır

✔ Konya Ilgın’da 8.449 m² Tarla Açık Teklif Usulü İle Satılacaktır
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • Niteliği, Türü ve Miktarı : Konya ili, Ilgın ilçesi, Argıthanı Mahallesi’ nde yer alan 14139 parsel nolu 8.449,83 m² yüzölçümlü taşınmazın satışı,
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 10.03.2020 — saat: 10:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü Horozluhan Mahallesi Ankara Caddesi No: 151 Selçuklu/KONYA adresinde İhale Salonu,
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
  • İhale Türü : Satış,
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image.png

1- Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne ait, yukarıda tapu kaydı yazılı taşınmazın satışı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca AÇIK TEKLİF USULÜ ile yapılacaktır.

2- İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü Horozluhan Mahallesi Ankara Caddesi No: 151 Selçuklu/KONYA adresinde İhale Salonunda yapılacaktır.

3- İhaleye ait satış şartnamesi ve ekleri Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü Horozluhan Mahallesi Ankara Caddesi No: 151 Selçuklu / KONYA İhaleler Başmühendisliği adresinde ücretsiz görülebilir, 250 (ikiyüzelli) TL. karşılığında satın alınabilir.

4- İhaleye katılabilmek için teklife uygun olarak aşağıdaki belgelerin sunulması gerekmektedir.

5- İhaleye katılabilmek için teklife uygun olarak aşağıdaki belgelerin sunulması gerekmektedir.

a) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya geçici teminat mektubu ( Geçici teminat mektubunun şekli ve içeriğinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 27. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekir.)

b) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, T.C. kimlik numarasını bildirir Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve İkametgah Belgesi,

c) Tüzel kişi olması halinde; Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu odasından ihale yılı içinde alınmış Oda Kayıt Belgesi, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, tüzel kişiliğin vergi kimlik numarasını ve adresini bildirir belge , ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi/gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler.

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

e) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin a, b, c, d maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belge ile şartnameye uygun ortak girişim beyannamesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilmesi zorunludur.)

f) Satış Şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

6- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen adrese verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar ihale komisyonuna ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 38. maddesine uygun olarak hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

7- İhale ile ilgili giderler ( vergi, resim, harçlar ve ödenmesi gereken diğer giderler ) ihale uhdesinde kalan istekliye aittir.

8- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9- Alıcı, taşınmaz malı mevcut durumu ile ( Elektrik, Su, Havagazı, Doğalgaz, ve Lojman olarak tahsis, işgal, hasar, hisse, alan (m2), İmar, iskan, sit, vefa hakkı, şufa hakkı, bilumum şerhler v.b. durumlarını ) görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılır.

Bu konuda gelecekte Karayolları Genel Müdürlüğü aleyhine herhangi bir itiraz ve talep hakkı bulunmayacaktır.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok