Köyceğiz Belediyesine Ait 2 Tarla Kiraya Verilecektir

✔ Köyceğiz Belediyesine Ait 2 Tarla Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • Niteliği, Türü ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyeye ait İlçenin Beyobası Mahallesi 160 ada 90 no.lu parseldeki tarlanın kiralama ihalesi,
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 29.01.2020 – 15:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Köyceğiz Belediyesi Başkanlık Odası,
  • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
  • İhale Türü: Kiraya Verme,
✔ Köyceğiz Belediyesinden

1- Mülkiyeti Belediyeye ait İlçenin Beyobası Mahallesi 160 ada 90 no.lu parseldeki tarlanın kiralama ihalesi saat 15:00’de ve Beyobası Mahallesi 160 ada 91 nolu parseldeki tarlanın kiralama ihalesi saat 15:05’de 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile 5 yıl süreyle 29/01/2020 Çarşamba günü Belediye Başkanlık Odasında Encümen huzurunda ihale ile kiraya verilecektir.

2- İsteklilerin ihale günü saat 14.00’e kadar istenilen belgeleri hazırlayıp Yazı İşleri Müdürlüğü’ne vermeleri, geçici teminatlarını yatırmaları ve ihale saatinde hazır bulunmaları gerekir.

3- İlçenin Beyobası Mahallesi 160 ada 90 no.lu parseldeki tarlanın muhammen bedeli yıllığı 1.000.-TL. olup, geçici teminatı 150.-TL.’dır.

4- İlçenin Beyobası Mahallesi 160 ada 91 nolu parseldeki tarlanın muhammen bedeli yıllığı 3.500.-TL. olup, geçici teminatı 525.-TL.’dır.

5- İhaleden önce ihaleye katılacak olan isteklilerden alınacak belgeler;

Gerçek Kişilerden;

-Nüfus cüzdanı (fotokopi),

-Oda belgesi, (Gerçek kişiler için zorunlu değildir. İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.)

-İmza beyannamesi, (Aslı veya noter onaylı)

-Sabıka kaydı (Son 1 ay içerisinde alınmış olmalıdır.)

-Belediyeye son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge (İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmekte olup; Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nce verilecektir.)

-Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge (Bankadan alınmış teminat mektubu yada Ziraat Bankası Köyceğiz Şubesindeki TR86 0001 0002 0628 1224 0050 26 numaralı hesabına nakit yatırıldığına dair makbuz) (Aslı)

-Tebligat için adres beyanı. (Aslı) (İlçe Nüfus Müdürlüğü’nden alınacaktır)

-Vekil var ise vekâletname/vekilin imza beyannamesi ve sabıka kaydı. [Sabıka kaydı son 1 ay içerisinde almış olmalıdır.] (Aslı veya noter onaylı)

-Vergi borcu olmadığına dair belge (Vergi Dairesi Müdürlükleri’nden ilan tarihinden sonra alınmış olması gerekmekte.)

-İstekli tarafından şartnamenin son sayfasına kendi el yazısıyla “şartnameyi okudum, aynen kabul ediyorum” ibaresi yazılacak, tarih atılarak kaşe basılacak yoksa ad soyad yazılarak imzalı bir şekilde diğer evraklarla beraber Belediyenin Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir.

Not: Nüfus cüzdanı hariç istenen tüm belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur.

Tüzel Kişilerden;

-Oda kayıt belgesi,(Tüzel kişiler için zorunludur. İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.)(Aslı)

-İmza sirküleri/İmza beyannamesi (Aslı veya noter onaylı)

-Sabıka kaydı (Şirketin hakim ortağı/Şirket müdürü ve arsa vekiline ait %50 – %50 ortaklık durumunda her iki ortağa ait sabıka belgesi) (Aslı)

-Ticaret sicil gazetesi (Tüzel kişiliğin sermaye ve ortaklı durumunu gösterir en son yayımlanan ticaret sicil gazetesi)

-Tebligat için adres beyanı (Aslı) (İlçe Nüfus Müdürlüğü’nden alınacaktır.)

-Belediyeye son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge (İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmekte olup; Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nce verilecektir.)

-Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge (Bankadan alınmış teminat mektubu yada Ziraat Bankası Köyceğiz Şubesindeki TR86 0001 0002 0628 1224 0050 26 numaralı hesabına nakit yatırıldığına dair makbuz) (Aslı)

-Vekil var ise vekâletname/vekilin imza beyannamesi ve sabıka kaydı. Vekaleten temsillerde vekilin yanı sıra şirketin hakim ortağı ve şirket müdürünün de sabıka kaydı istenir. (Sabıka kayıtları son bir ay (30) gün içerisinde almış olmalıdır.) (Aslı veya noter onaylı)

-Vergi borcu olmadığına dair belge (Vergi Dairesi Müdürlükleri’nden ilan tarihinden sonra alınmış olması gerekmekte. Şirketin hakim ortağı/Şirket müdürü ve arsa vekiline ait %50 – %50 ortaklık durumunda her iki ortağa ait ayrı ayrı belge istenir.)

-İstekli tarafından şartnamenin son sayfasına kendi el yazısıyla “şartnameyi okudum, aynen kabul ediyorum” ibaresi yazılacak, tarih atılarak kaşe basılacak yoksa ad soyad yazılarak imzalı bir şekilde diğer evraklarla beraber Belediyenin Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir.

Not: Nüfus cüzdanı hariç istenen tüm belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur.

6- Kiralamalara ait özel şartname mesai saatleri içerisinde Belediyenin Yazı İşleri Müdürlüğünden alınacaktır.

7- Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-3-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok