Kültür Merkezi İçerisindeki Çok Amaçlı Salon, Fotoğraf-Video Çekimi Yeri, Otoparklar Kiraya Verilecektir

✔ Kültür Merkezi İçerisindeki Çok Amaçlı Salon, Fotoğraf-Video Çekimi Yeri, Otoparklar Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • Niteliği, Türü ve Miktarı : Mülkiyeti, ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI’na Ait Olan Kültür Merkezi Binası (1.Normal Katında Bulunan Çok Amaçlı Salon, Fotoğraf-Video Çekimi Yeri, Otoparklar) Restoran Olarak Kullanılan Yapı ve Müştemilatına ait Yerlerin Kiralanması İşi
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 27.02.2020 — saat: 11:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : T.C. ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI ENCÜMEN SALONU BİRLİK MAH. M. AKİF İNAN CD. NO: 6- 8 ESENLER / İSTANBUL
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü,
  • İhale Türü : Kiraya Verme,

İstanbul İli Esenler İlçesi Tuna Mahallesinde Bulunan, Mülkiyeti ESENLER BELEDİYESİ’ne Ait Olan Kültür Merkezi Binası (1.Normal Katında Bulunan Çok Amaçlı Salon, Fotoğraf-Video Çekimi Yeri, Otoparklar) Restoran Olarak Kullanılan Yapı ve Müştemilatına ait Yerlerin Kiralanması İşi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a Maddesine istinaden Kapalı Teklif usulü ile ihale edilecektir.
İhale ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1- İdarenin

a) Adresi:T.C. ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ
BİRLİK MAH. M. AKİF İNAN CD. NO: 6 – 8 ESENLER / İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası:0212 444 00 73
c) Elektronik Posta Adresi:[email protected]

2- İhale konusu kiralama işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı:Kültür Merkezi Binası (1.Normal Katında Bulunan Çok Amaçlı Salon, Fotoğraf-Video Çekimi Yeri, Otoparklar) Restoran Olarak Kullanılan Yapı ve Müştemilatına ait Yerler
b) Yapılacağı yer ve pafta ada parseli:Esenler İlçesi Tuna Mahallesi 245 DT 2 A Pafta 900 Ada 16-17 1148-1153 Parseller
c) İşe başlama tarihi:Sözleşme imzalandıktan sonra yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi:Yer tesliminden itibaren 10 (on) yıl.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:T.C. ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI ENCÜMEN SALONU
BİRLİK MAH. M. AKİF İNAN CD. NO: 6- 8 ESENLER / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati:27.02.2020 — Saat: 11:00

c) Muhammen Bedel Aylık : 50.000,00 TL ( Elli BinTürk Lirası)+ %18 KDV

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4- 1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4- 1. 1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

4- 1. 1. 1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4- 1. 1. 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4- 1. 2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4- 1. 2. 1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4- 1. 2. 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4- 1. 3. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin yukarıdaki esaslara göre temin edilecek belgeleri,
4- 1. 4. Şekli ve içeriği İdare tarafından belirlenen teklif mektubu.
4- 1. 5. 2886 sayılı devlet ihale kanununda belirtilen değerler; geçici teminat olarak 180.000,00 TL (Yüz Seksen Bin Türk Lirası) kadarını vermek zorundadır.
4- 1.6. İhale konusu kiralanan yer, alt kiraya verilebilir.
4- 1.7. Katılımcıların teklif dosyalarında daha önce bizzat yüklenici-kiracı olarak yerine getirmek şartı ile en az 3 (üç) yıl süreyle kamu kurum ve kuruluşlarına ait çok amaçlı salon hizmetleri, nikah salonu hizmetleri ve kafeterya işletmeciliğini tamamını birlikte yapmış olduğuna dair, ilgili kamu kurum ve kuruluşlardan onaylı iş deneyim belgesi sunması zorunludur.

4- 2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4- 2. 1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

4- 2. 2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 1,40 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,18 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,09’dan küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en yüksek fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7- 1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 2.000,00 TL (İki Bin Türk Lirası) karşılığı T.C. ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ BİRLİK MAH. M. AKİF İNAN CD. NO: 6 – 8 ESENLER / İSTANBUL adresinden satın alınabilir.

7- 2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8- Teklifler, ihale günü saat 10:00 ‘a kadar T.C. ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ BİRLİK MAH. M. AKİF İNAN CD. NO: 6-8 ESENLER / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- İstekliler tekliflerini aylık kira bedeli olarak vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle Kira sözleşmesi imzalanacaktır.

10- İsteklinin, ortak girişim olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi vermeleri gerekir.

11- Yüklenici 2886 sayılı devlet ihale kanununda belirtilen değerleri; kesin teminat olarak sözleşme bedelinin % 6 sı kadarını vermek zorundadır.

Not: İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

Verilen teklifler uygun görülmediği takdirde ihalenin iptali, idarenin takdirinde olup, idareyi hiçbir yükümlük altına sokmaz.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı yemekciyiz-2.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok