Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 229 0

Maden İşletme Ruhsatı Verilecektir….

Paylaş:

Maden İşletme Ruhsatı Verilecektir….

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : Balıkesir İli, Bigadiç İlçesi Abacı Mahallesi sınırlarında J20-A4 paftasında ve 11.392,50 m²’ lik alanda I (a) Grubu Maden (Kum-Çakıl) sahası için verilecek işletme ruhsatı,
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 24.03.2020 — saat: 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ihale salonu,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
İhale Türü : Kiraya Verme,

1- İHALE KONUSU;

Balıkesir İli, Bigadiç İlçesi Abacı Mahallesi sınırlarında J20-A4 paftasında ve 11.392,50 m²’ lik alanda I (a) Grubu Maden (Kum-Çakıl) sahası için verilecek işletme ruhsatının, 3213 sayılı Maden Kanununun 16 ncı maddesi ve I(a) Grubu Madenler ile İlgili Uygulama Yönetmeliğinin 6 ncı Maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci Maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile ihale edilmesi,

2- MUHAMMEN BEDELİ;

a) Muhammen bedeli : 303.270,00 TL
b) Geçici teminatı : 30.327,00 TL (geçici nakit teminatlar Başkanlığımızın T.C. Ziraat Bankası Balıkesir Şubesi’nde bulunan TR 96 0001 0000 4567 8145 9850 14 nolu hesabına yatırılacaktır.)
c) İhale Tarihi ve Saati : 24/03/2020 Salı günü Saat: 10:30
d) İhale Usulü: İhale 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü.

3- İHALENİN YERİ VE ŞARTNAME TEMİNİ:

3.1- Şartname temini: Şartname, Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünün Karesi Mahallesi Dokumacılar Sokak No: 7 Karesi/ BALIKESİR adresinde bulunan hizmet binasından 1000,00 TL karşılığında temin edilebilir veya aynı yerde ücretsiz olarak görülebilir. Şartname bedeli Başkanlığımızın T.C. Halkbankası Balıkesir Merkez Şubesi’nde bulunan TR25 0001 2009 2410 0006 0001 33 no.lu hesabına yatırılacaktır.

3.2- İhalenin yapılacağı yer: İhale, Karesi Mah. Dokumacılar Sokak No:7 Karesi/ BALIKESİR adresinde bulunan Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ihale salonunda yapılacaktır.

3.3- Tekliflerin verileceği yer: İstenilen belgeler ve teklifler, Karesi Mahallesi Dokumacılar Sokak No: 7 Karesi/ BALIKESİR adresinde bulunan Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünde, ihale komisyonu huzurunda verilecektir.

4- İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENİLEN BELGELER:

4.1- Gerçek kişi istekliler için;

 • T.C. Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı sureti (aslı ihale komisyonuna gösterilecektir),
 • İkamet adresini gösteren onaylı Nüfus Kayıt Örneği,
 • Noter tasdikli imza beyannamesi,
 • İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği,
 • Geçici teminat makbuzu veya süresiz banka teminat mektubu,
 • Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair 1000,00 TL’lik banka makbuzu,
 • Vekil olarak katılanların noter tasdikli vekaletnameleri ve noter tasdikli imza sirküleri,
 • İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname,

4.2- Tüzel Kişiliğe haiz İstekliler için;

 • Tüzel kişiliğin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösteren ticaret sicil gazetesi,
 • Şirket yönetiminin noter tasdikli imza sirküleri,
 • Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası beyanı veya vergi levhası,
 • İhaleye katılacak şirket yetkilisi adına düzenlenmiş yetki belgesi, vekil olarak katılanların noter tasdikli vekaletnameleri ve noter tasdikli imza sirküleri,
 • Geçici teminat makbuzu veya süresiz banka teminat mektubu,
 • Tebligat için adres beyannamesi,
 • Oda kayıt belgesi,
 • İhaleye katılacak şirket yetkilisi tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği,
 • Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.
 • Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair 1000,00 TL’lik banka makbuzu,
 • İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname,
 • Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesi.

4.3- Kamu Kurum ve Kuruluşları için;

 • Tüzel kişilerden istenilen (d) (e) (h) (i) maddelerinde belirtilen belgeler.

5- Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak müracaatlar ve posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6- Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7- Başkanlığımızın irtibat numarası (266) 2435800 dır.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir