Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kantin ve Kafeteryası Kiraya Verilecektir

✔ Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kantin ve Kafeteryası Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • Niteliği, Türü ve Miktarı : Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Toplam 972,10 m² alan kantin- kafeterya olarak Kullanmak Üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Maddesi gereğince 36 ay süreyle kiraya verilme işi,
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 03.03.2020 — saat: 10:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Malatya İl Sağlık Müdürlüğü İhale Odası/Toplantı Salonu, Hamidiye Mah. İnönü Cad. No: 5 Kat: 5 Merkez/MALATYA
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
  • İhale Türü : Kiraya Verme,

Malatya İlinde bulunan (1) numaralı tabloda yer alan taşınmaz malların belirtilen kısmının belirtilen amaçta kullanılmak üzere 36 ay süre ile kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 74.Maddesine göre Yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmenliğinin 27/b Kapsamında Açık Teklif Usulü ile aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-321.png

AÇIKLAMA: Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ nde Toplam 972,1 m² alan kantin- kafeterya olarak Kullanmak Üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Maddesi gereğince 36 ay süreyle kiraya Verilecektir

İdarenin;

a) Adresi:Hamidiye Mah. İnönü Cad. No: 5 Kat:1 Merkez/MALATYA
b) Telefon ve faks numarası:(0422)3245603 – (0422)3245600
c) Elektronik Posta Adresi:[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:www.malatyasaglik.gov.tr

2- İhale konusu hizmetin:

a) Niteliği, türü ve miktarı:Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Toplam 972,10 m² alan kantin- kafeterya olarak Kullanmak Üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45.Maddesi gereğince 36 ay süreyle kiraya verilme işi
b) Yapılacağı yer:Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
c) Süresi:Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 3 (üç) işgünü içerisinde yer teslimi yapılacak ve işe başlanacak olup, işin süresi 36 (otuzaltı) aydır

3- İhalenin:

a) Yapılacağı yer:Malatya İl Sağlık Müdürlüğü İhale Odası/Toplantı Salonu, Hamidiye Mah. İnönü Cad. No:5 Kat:5 Merkez/MALATYA
b) Tarihi ve saati:03.03.2020 – 10:00

4- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) İstekliler Geçici teminatı 12 Aylık Kira Bedelinin %20’i oranında olan tutarı Malatya İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimi veya Halk Bankası TR7200 0120 0155 4000 0400 0043) hesabına yatırılacaktır.

-Geçici teminat (tedavüldeki Türk parası, mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve hazine müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)

b) Tebligat için Türkiye de Adres beyanı T.C. Kimlik Numarası Telefon ve Faks numaraları.

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi;

  • Gerçek kişi olması halinde ikametgah ilmühaberi ile Nüfus Kayıt Örneğinin aslı veya nüfus cüzdanın arkalı önlü fotokopisi ve T.C Kimlik numarasını,
  • Tüzel kişi olması halinde ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve / veya sanayi Odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, Tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

  • Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi,
  • Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakların üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, Bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri.
  • Tüzel kişilik adına ihaleye iştirak edeceklerin tüzel kişiliğin vergi kimlik numarasını, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, Son bir yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli örneği veya Müdürlüğümüzce onaylanmış fotokopisi,

e) İhale dokümanı satın alındığına dair belge;

f) İkametgah ilmühaberi. ( 6 aydan eski olmamak.)

g) İstekliler ihale tarihi itibariyle SGK ve Vergi Borcu olmadığına dair belgeleri ihale dosyasında sunmak zorundadır.

h) İstekliler adına ihaleye vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri ile Cumhuriyet Başsavcılığından ihale yılı içinde alınmış sabıka kayıt belgesinin aslı Komisyona ibraz edilecektir.

i) İhale tarihi itibariyle SGK ve vergi dairesinden borcu olmadığına dair belgeyi komisyona ibraz edecektir.

5- İhale ile ilgili dosyalar ve şartnameleri mesai saatleri dahilinde Malatya İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Biriminde bedelsiz olarak görülebilir ve Malatya İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimi veya Halk Bankası TR7200 0120 0155 4000 0400 0043) hesabına 100 (Yüz)TL yatırarak temin edilebilir.

6- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı devlet ihale kanunun 45 inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce ihale komisyon başkanlığına ulaşması şarttır.

7- Postada meydana gelecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon sorumluluk kabul etmez.

8- Her türlü vergi, resim, harç ve benzeri alıcısına aittir.

9- Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10- İhaleye iştirak edenler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 74. Maddesine göre Yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmenliğinin 27/b Kapsamında Açık Teklif Usulü genel hükümleri ve kantin kiralama işine ait şartnamedeki genel ve özel şartların tüm maddelerini önceden okumuş ve aynen kabullenmiş sayılırlar.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok