Manavgat Milli Emlak Müdürlüğünce 4 Adet Tarla Kiralanacaktır

✔ Manavgat Milli Emlak Müdürlüğünce 4 Adet Tarla Kiralanacaktır
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • Niteliği, Türü ve Miktarı : 4 adet tarla 10 yıllığına kiraya verilecektir,
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 13.02.2020 — saat: 10:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Manavgat Milli Emlak Müdürlüğü Toplantı Salonunda,
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
  • İhale Türü : Kiraya Verme,
✔ Manavgat Milli Emlak Müdürlüğünden
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-35.png

AÇIKLAMALAR

1- Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların kiralama ihalesi ilanda belirtilen muhammen bedel üzerinden karşısında yazılı tarih ve saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile Manavgat Milli Emlak Müdürlüğü Toplantı Salonunda toplanacak İhale Komisyonunca yapılacaktır.

2- Taşınmazların, seracılık amacıyla kullanılmak üzere 10 (on) yıl süreyle kiralama ihalesi yapılacaktır. Dört taşınmaz tek seferde toplam yüzölçüm üzerinden ihale edilecektir.

Kiralama ihalesi yapılacak taşınmazlarda “Asgari 5 milyon TL tutarında yatırımda bulunulması” şartı vardır.

3- Taşınmaz İhalesine iştirak etmek isteyen

Gerçek Kişilerin;

a) Geçici teminat makbuzunu veya geçici ve süresiz banka teminat mektubunu (Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur.),

b) Yasal yerleşim yeri belgesi (ikametgah senedi),

c) Nüfus cüzdan örneğini, Özel hukuk tüzel kişilerinin; bunlara ilaveten, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri,

Kamu tüzel kişilerinin ise;

tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatinde İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri yada teklif mektupları ile istenilen belgeleri ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla posta ile iadeli taahhütlü olarak göndermeleri zorunludur.

4- Kiralama ihalesinden doğacak her türlü vergi, resim, harç alıcıya aittir.

5- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin iadeli taahhütlü olarak ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaştırılması şarttır.

Postada meydana gelecek gecikmelerden dolayı idare ve ihale komisyonu sorumlu değildir.

6- İhaleler ile ilgili şartnameler mesai saatleri dahilinde Manavgat Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

7- İhale uhdesinde kalan müşteri tebligata müteakip yasal yükümlülüklerini süresi içerisinde yerine getirmediği takdirde geçici teminatı Hazineye irat kaydedilir ve ilgilinin yasal mevzuatta belirtilen sürelerle ihalelere katılımı yasaklanır.

8- İşgalli taşınmazlardan doğacak her türlü ihtilaflar alıcısına aittir.

9- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29.maddesi uyarınca İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10- Türkiye genelindeki ihale bilgileri http:\www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. 0 242 – 742 05 76

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-2-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok