Market Kiraya verilecektir

✔ Market Kiraya verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 03.03.2020 — saat: 10:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Hatay/Altınözü Belediyesi Meclis Salonu,
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
  • İhale Türü : Kiraya Verme,

✔ Hatay/Altınözü Belediyesi

Mülkiyeti belediyemize tahsisli Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 08/10/2019 tarih ve 226475 sayılı yazısına istinaden bahse konu parselin süresiz ve kesin tahsisine karar verilmiş olup, Karsu Mevkiinde bulunan Altın Zeytin Cam Teras Alanındaki Saurani Marketin 3 yıllığına kiraya verilecektir.

Tabloda 1 yıllık kira bedelleri komisyonumuzca belirlenmiştir. 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 45. Maddesine göre açık teklif usulüyle aşağıda belirtilen gün ve saatte Hatay/Altınözü Belediyesi Meclis Salonunda kiralama ihalesi yapılacaktır.

KİRALAMASI YAPILACAK GAYRİMENKULLER

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-347.png


1- İhaleye ilişkin şartname ve ekleri Belediyenin Fen İşler Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir. İhaleye katılmak isteyenlerin ihale ilanından belirtilen belgelerle 03.03.2020 günü saat 10.00’a kadar Belediyeye müracaat etmesi gerekmektedir. Bu saatten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir
.

2- İhaleye katılabilme şartları ve istenen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

* İkametgah Belgesi veya Adres Beyanı,

* Nufüs cüzdanı sureti,

* Tüzel kişi olması halinde; Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini getirmek.

* Geçici Teminatın belediyeye yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu,

* Altınözü Belediyesi Emlak Servisinden 50 TL karşılığında temin edilecek İhale Şartnamesine ait ödeme makbuzunun aslı,

* Altınözü Belediyesinden alınacak borcu yoktur belgesi,

* İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ve vekaleten iştirak edenin ihale tarihinden Noter tasdikli imza sirküsü,

3- Geçici Teminat Miktarı yıllık tahmini bedeli % 3 (Yüzde üç)’ünden az olamaz.

4- İhale üzerine kalandan, İhale bedeli üzerinden %6 (Yüzde altı) oranında Kesin Teminat alınır.

5- İhale, ihale tarihinden sonra en geç 15 gün içinde onaylanır veya iptal edilir.

6- Hatay / Altınözü Belediye Encümeni İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde yetkilidir.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok