Marmaris’te 8 Adet Taşınmaz Kiraya Verilecektir

✔ Marmaris’te 8 Adet Taşınmaz Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 12.02.2020 — saat: 14:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Marmaris Belediyesi Toplantı Salonu,
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
  • İhale Türü : Kiraya Verme,
✔ Marmaris Belediyesinden


Madde 1- İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı;

1.1. Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda 4. madde de listesi, yeri, cinsi, tahmini muhammen kira bedeli, geçici teminatı ve kira süresi belirtilen taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Madde hükümleri çerçevesinde açık teklif usulü ile kiralanacaktır.

Madde 2- Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarda alınacağı;

2.1. İhale dokümanı; İçmeler Mahallesi Atatürk Caddesi No:18 adresinde ek hizmet binasında bulunan Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Odasından bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

2.2. İhaleye katılacak olanlar şartname ve eklerini; İçmeler Mahallesi Atatürk Caddesi No: 18 adresinde ek hizmet binasında bulunan Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ihale odasından 100,00 TL (YüzTL) karşılığında alacaklardır.

2.3. İhale doküman ücretinin yatırılacağı yer: Çıldır Mahallesi Atatürk Cd. No: 38 / MARMARİS adresinde bulunan Marmaris Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesi, İçmeler Mahallesi Atatürk Caddesi No: 18 adresinde ek hizmet binasında bulunan Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü veznesi veya belediyemize ait aşağıda belirtilen banka İBAN numaralarına ihale doküman ücreti veya geçici teminat yatırabilecektir.

-Marmaris Halk Bankası Şubesi TR29-0001-2009-2660-0007-0000-06
-Marmaris Ziraat Bankası Şubesi TR11-0001-0002-0429-6982-7550-01
-Marmaris Vakıfbank Bankası Şubesi TR66-0001-5001-5800-7264-6029-73

Madde 3- İhalenin nerede hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı;

3.1. İçmeler Mahallesi Atatürk Caddesi No: 18 adresinde ek hizmet binasında bulunan Marmaris Belediyesi Toplantı Salonunda Marmaris Belediye Encümenince 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Madde hükümleri çerçevesinde açık teklif usulü ile 12.02.2020 tarihinde saat 14.00’de yapılacaktır.

Madde 4- Muhammen bedel ve geçici teminat miktarları:

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-168.png

Madde 5- İsteklilerden istenecek olan belgeler;

Gerçek kişiler; (Nüfus cüzdanı hariç istenen tüm belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur.)

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi

2- İmza beyannamesi (Noterden alınacaktır.)

3- İkametgah Belgesi (Nüfus Müdürlükleri, muhtarlıklar, ikametin Marmaris olması durumunda idaremiz adres kayıt birimi ve e-devlet üzerinden alınabilir.)

Tüzel kişiler ise; (İstenen tüm belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur.)

1-Ticaret sicil gazetesi [Tüzel kişiliğin sermaye ve ortaklık durumunu gösterir ticaret sicil gazetesi ve en son yayımlanan ticaret sicil gazetesi] (Ticaret Sicil Müdürlüklerinden alınacaktır.)

2-İmza sirküleri/İmza beyannamesi (Noterden alınacaktır.)

3-Yetki belgesi (Kayıtlı olduğu ilgili odadan ilanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.)

4- Dernekler için dernek yönetim kurulu yetkilendirme kararı (Noter onaylı sureti) zorunludur.

Ortak Belgeler: (İstenen tüm belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur.)

a- Oda Belgesi (İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.) Tüzel kişiler için zorunludur. Gerçek kişiler için zorunlu değildir.

b- Sabıka kaydı (Tüzel kişiler, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca; anonim şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, limited şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, kolektif şirket ise ortaklarının tamamının, komandit şirkette komandite ortaklarının hepsinin, komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin, derneklerde yönetim kurulu üyeleri sabıka belgesi) [Son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.] (Adliyeden ya da e-devlet üzerinden alınacaktır.)

c- Geçici teminat [Bankadan alınmış teminat mektubu ya da Marmaris Belediyesi Mali Hizmetler müdürlüğüne yada bankaya nakit yatırıldığına dair makbuz]

d- Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge [İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmekte olup; idaremiz tarafından standart form verilecektir.]

e- Tebligat için adres beyanı [İdaremiz tarafından standart form verilecektir.]

f- Vekil var ise vekâletname/vekilin imza beyannamesi ve sabıka kaydı [Sabıka kaydı son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.]

g- Vergi borcu olmadığına dair belge [Son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.] (Vergi dairesinden alınacaktır.)

h- Sigorta borcu olmadığına dair belge [Son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.] (SGK Merkezi veya Müdürlüklerinden alınacaktır.)

Madde 6- İstenen belgelerin hangi tarih ve saate kadar nereye verilecek:

İhaleye katılacak olanlar belgelerini İçmeler Mahallesi Atatürk Caddesi No: 18 Destek Hizmetleri Müdürlüğü ihale odasına 11.02.2020 tarih ve mesai bitimi olan saat 17.30’a kadar teslim edeceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonra belge teslim alınmayacaktır.

Madde 7- 2886 Devlet İhale Kanunu 29. maddesi gereği ihale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-2-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok