Menteşe Belediyesine Ait 27 Adet İşyeri Kiraya Verilecektir

✔ Menteşe Belediyesine Ait 27 Adet İşyeri Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 04.03.2020 — saat: 14:00
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Menteşe Belediyesi Meclis Salonunda (İskender Alper Kültür Merkezi),
 • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
 • İhale Türü : Kiraya Verme,
✔ Menteşe Belediyesinden

1- Menteşe Belediyesinin hüküm ve tasarrufu altında bulunan aşağıda nitelikleri yazılı taşınmazlardan; 1 sıra numarasındaki taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 45. maddesi gereğince açık arttırma suretiyle 10 yıl süreliğine, diğer taşınmazlar da aynı kanunun 45. maddesi gereğince açık arttırma suretiyle 3 yıl süreliğine kiraya verilecektir.

2- İhale, 04.03.2020 Çarşamba günü saat 14.00’de, Menteşe Belediyesi Meclis Salonunda (İskender Alper Kültür Merkezi), Encümen huzurunda yapılacaktır.

3- İhale ile ilgili bilgi ve şartname mesai saatleri içinde, Emlak istimlak Müdürlüğünden ücretsiz olarak alınabilir.

4- İhaleye katılacak olan iştirakçilerin, istenilen belgeleri 02.03.2020 Pazartesi günü saat 17.30’a kadar Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir.

5- Katılımcılardan istenilen belgeler,

 • Geçici Teminat Mektubu veya Makbuzu,
 • Nüfus Cüzdanı Sureti,
 • İkametgâh Belgesi,
 • Menteşe Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden kira/ecrimisil/işgaliye, vergi vb. borcu olmadığına dair belge,
 • Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak olanlar; Yetki Belgesi, İmza Sirküleri, Ticari Sicil Gazete, İhale İlan tarihinden önce Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odasına kaydı olduğuna dair belge; Nitelik belirtilen taşınmazlarda ilgili odasından alınan belge (6360 sayılı Yasa ile köyden mahalleye dönüşen mahallelerdeki işyeri, konut, tarla ve ATM olarak ihaleye çıkan taşınmazlarda bu şart aranmaz.)
 • “Ayakkabıcı”, “Berber”, “Kahvehane” ,”Büfe” ,“Çay Bahçesi” ,”Bakkal” , “Oto Galeri” olarak nitelik belirtilen işyeri için İlgili odasından, Nace Kodunda belirtilen nitelikteki iş kolunda faaliyet gösterdiğine dair oda belgesi.
 • 1 Sıra numarasında bulunan “Unlu Mamuller Üretim ve Satış Yeri” için İhale İlan tarihinden önce ilgili odasından alınan belge ile Menteşe Kaymakamlığı, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden alınan “İşletme Kayıt Belgesi”.
 • Gerçek kişilik adına ihaleye katılacak olanlar; İhale İlan tarihinden önce Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odasına kaydı olduğuna dair belge; Nitelik belirtilen taşınmazlarda ilgili odasından alınan belge (6360 sayılı Yasa ile köyden mahalleye dönüşen mahallelerdeki işyeri, konut ve ATM olarak ihaleye çıkan taşınmazlarda bu şart aranmaz.)
 • Ortak Girişimciler (Gerçek veya Tüzel); yukarıda belirtilen belgelerin yanında Noter onaylı Ortaklık Yetki Belgesi,

6- 2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme tek taraflı fesih edilir.

7- İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-216.png
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-217.png
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-2-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok