Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 274 0

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na Ait Taşınmazlar İhale İle Kiraya Verilecek…

Paylaş:

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na Ait Taşınmazlar İhale İle Kiraya Verilecek…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : 1 adet tarla, 4 adet dükkan,
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 18.03.2020 — saat: 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Akdeniz İlçesi, Çankaya Mahallesi Atatürk Caddesi No: 19 (Taş Bina) Mersin Büyükşehir Belediyesi Encümen toplantı salonunda,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Kiraya Verme,


MADDE 1- İhale konusu mülkiyeti Mersin Büyükşehir Belediyesine ait, İlimiz sınırları içinde bulunan 5 adet taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile kiraya verilecektir. Aşağıdaki tabloda İli, İlçesi, Mahallesi, Ada/Parsel, Yüzölçümü, Yıllık Tahmini Kira Bedeli, Süresi, İhale Tarih ve Saati ile Geçici Teminatı belirtilmiştir.


MADDE 2- Şartname ve ekleri Çankaya Mahallesi İstiklal Caddesi Belediye Ek Hizmet Binası B Blok (Kırmızı Lacivert İşhanı) K:5 Mersin Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı/ Kira ve Tahsis Şube Müdürlüğünden 300,00 (üçyüz) TL bedelle satın alınabilir.

MADDE 3- İhalenin nerede ve hangi usulle yapılacağı,

 • İhalenin Yapılacağı yer: Akdeniz İlçesi, Çankaya Mahallesi Atatürk Caddesi No: 19 (Taş Bina) Mersin Büyükşehir Belediyesi Encümen toplantı salonunda,
 • İhalenin Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile kiraya verilecektir.

MADDE 4- Geçici teminat yıllık tahmin edilen bedelinin %3 (yüzde üç) oranında alınacaktır.

MADDE 5- Kesin teminat yıllık ihale bedelinin % 6 (yüzde altı) oranında alınacaktır.

MADDE 6- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6.maddesinde belirtilen Gerçek Kişi ve Tüzel Kişiler bu ihaleye giremez.

MADDE 7- ASLI VEYA NOTER TASDİKLİ SURETİ OLMAK KAYDIYLA;

İhaleye katılacaklarda aranılan belgeler;
(Adli sicil Belgesi ve İkametgah Belgesi, E-Devlet Kare kodlu çıktısı kabul edilir)

A) Gerçek kişi olması halinde:

 • Kanuni ikametgah belgesi,
 • Nüfus Cüzdan fotokopisi (Noterden Onaylı),
 • Adli Sicil Belgesi,
 • İmza Beyannamesi (Noterden Onaylı),


B) Tüzel Kişi Olması halinde:

 • Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Oda Kayıt Belgesi, Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretini ibraz edecektir.
 • Tüzel Kişi temsilcisi ve baskın hisseye sahip ortaklarının Adli sicil Belgeleri,
 • İlgisine göre Tüzel Kişiliğin Ortakları, Üyeleri veya Kurucuları ile Tüzel Kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ya da bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile Tüzel Kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

C) Ortak Belgeler:

 • Tebligat için adres beyannamesi (Telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi) ibraz edilecektir.
 • İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak edilmesi durumunda istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleriyle birlikte vekalet eden ile edilene ait aslı veya noter tasdikli imza beyannamesi ibraz edilecektir.
 • Bu ilanın 1. maddesindeki çizelgede yazılı tutarda geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu verilecektir.
 • Bu ilanın 2. maddesinde belirlenen tutarda şartname alındı belgesi (makbuz) verilecektir.
 • Mersin Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından “borcu yok” yazısı alınacaktır.
 • Vekalet durumunda vekalet eden ile edilene ait Adli Sicil Kaydı verilecektir.

D) Ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi (noter tasdikli olacak),

E) Özel Belgeler:

1.) Şartnamenin 2. maddesinin 1. sırasında bulunan gayrimenkul için teklif verecek istekliler, Mersin sınırları içerisinde faal olarak 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu Hükümlerine göre Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi olduğunu gösterir noter onaylı belge ibraz edecektir.

2.) Şartnamenin 2. maddesinin 4. sırasında bulunan gayrimenkul için teklif verecek istekliler, 5957 sayılı Sebze Ve Meyveler İle Yeterli Arz Ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu ile Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkındaki Yönetmenliğin ilgili maddeleri gereği, sebze veya meyve toptan ticareti ile iştigal etmesi gerektiğinden, isteklilerin üretici, üretici örgütü, komisyoncu veya tüccar olması gerekmektedir. Bu sebeple;

 • Üretici ise; Tarım ve Orman Bakanlığı (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı) bünyesinde tutulan sisteme kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı ve noter onaylısı,
 • Üretici örgütü ise; Üretici örgütü belgesinin aslı veya noter onaylısı,
 • Komisyoncu veya tüccar ise; İlgili meslek odasına kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter onaylısı,
 • Vergi Levhası fotokopisi,

İhaleye katılacak olanlar; ihale listesinde bulunan hangi taşınmazın ihalesine katılacaklar ise o taşınmazın ihale tarih ve saatinde İhale Komisyonuna başvurmaları gerekmektedir.

İhale Komisyonu 5 adet taşınmazın tamamını ya da herhangi birini yapıp yapmamakta serbesttir.

Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilemez.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir