Milli Emlaktan 7 Adet Taşınmaz Satılacak ve Kiraya Verilecektir

✔ Milli Emlaktan 7 Adet Taşınmaz Satılacak ve Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • İhaleyi Yapan: Eskişehir/ İnönü Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 04.02.2020 saat: 09:30
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Milli Emlak Şefliği odası
  • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
  • İhale Türü: Satış
✔ KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ MALLAR

1- 886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF USULÜ ile ilanda belirtilen muhammen bedeller üzerinde karşılarında belirtilen tarih ve saatlerde Milli Emlak Şefliği odasında toplanacak komisyon huzurunda satış ve kiralama ihalesi yapılacaktır.

2- İhaleye katılacak isteklilerin;

a-Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri

b- Geçici teminat bedelinin Mal müdürlüğü veznesine yatırdığına dair makbuzun ibrazı gerekir. (2886 sayılı kanunun 26. maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir); teminat mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının bulunması gerekir.

c- Gerçek kişilerin; yerleşim yeri belgeleri ile T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisini, vekaleten girilmesi halinde noterlikçe tasdik edilmiş belge aslını,

d- Tüzel kişilerin; vergi kimlik numarası, 2020 yılında alınmış sicil kaydı, noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerinin, ihale saatine kadar Komisyon başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

3- Satışa ve kiralamaya sunulan taşınmaz mala ait satış şartnamesi mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Servisinde görülebilir.

4- Posta ile yapılan müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklif kabul edilmeyecektir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu değildir.

5- İhale bedeli defaten ödenebileceği gibi, talep halinde taksitle ödeme istenilmesi halinde satış tutarı Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL yi geçtiği takdirde taşınmaz malın satış bedelinin 1/4 ü peşin kalan kısma kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla 2 yıla kadar 8 eşit taksitle ödeme yapılabilir.

6- Taksitle ödeme halinde borcun tamamı ödenmeden tapuda ferağ verilmeyecektir. Ferağın verilebilmesi için taksite bağlanan borç ve kanuni faizlerini karşılayacak tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektub alınır veya Türk medeni Kanununun 893. maddesinin 1 numaralı bendi uyarınca satışı yapılan taşınmaz mal üzerine Hazine lehine 1. derecede ve 1. sırada ipotek tesis edilir.

7- Hazine taşınmaz mallarının satışı KDV’den müstesna olup satışı takip eden 5 yıl süreyle emlak vergisine tabi tutulmaz.

8- Satış ve kiralama ihalesi yapılacak olan işgalli taşınmazlarda doğacak her türlü ihtilaflar alıcısına aittir.

9- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-3-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok