Miniatürk İçinde Bulunan 6 m²’lik Sıcak Çikolata Satış Standı Kiraya Verilecektir

✔ Miniatürk İçinde Bulunan 6 m²’lik Sıcak Çikolata Satış Standı Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
 • İhale Kayıt No : 2020/01
 • Niteliği, Türü ve Miktarı : Sıcak Çikolata Satış Standı Alanı (Miniatürk Mini Türkiye Parkı İçinde Açık alan)
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 02.03.2020 — saat: 10:00
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : İSTANBUL B.B.BŞK. İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Tic. A.Ş.
 • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
 • İhale Türü : Kiraya Verme,

1) Taşınmaz İhale Kayıt No: 2020/01

2) Taşınmaza Dair Bilgiler:

 • İli: İstanbul
 • İlçesi: Beyoğlu
 • Cinsi: Sıcak Çikolata Satış Standı Alanı (Miniatürk Mini Türkiye Parkı İçinde Açık alan)
 • Yüzölçümü: 6 m²
 • Adres (Cadde – Sokak – No) : Örnektepe, İmrahor Cd. No: 7, 34445 Beyoğlu/İstanbul
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-278.png

11) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

 • Nüfus cüzdan sureti ve İkametgâh belgesi (Gerçek kişiler)
 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat
 • Vekâleten katılım sağlanması halinde Noter tasdikli Vekâletname ve imza beyannamesi
 • İhale şartnamesi gereğince İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Tic. A.Ş.’den temin edilecek borcu yoktur belgesi.
 • İhale şartnamesi gereğince İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Tic. A.Ş.’den temin edilecek olan geçmişte ve hâlihazırda hukuki uyuşmazlık içerisinde olunmadığına dair belge
 • Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri (Tüzel Kişiler)
 • Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihi itibariyle son 6 ay içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)
 • Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin kuruluş, ortaklık ve sermaye yapısını gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
 • İhale tarihinden itibaren geriye dönük olarak en az 2 yıl süre ile müze ve benzeri tarihi ve turistik mekânlar bünyesinde çikolata standı ve/veya büfe işletmeciliği yaptığına ilişkin ilgililerince onaylı belgeye sahip olmak.
 • İsteklilerin ortak girişim olması halinde, yasal mevzuata göre düzenlenmiş ortaklık sözleşmesi ve İhale dokümanları arasında yer alan standart forma uygun ortak girişim beyannamesi,

12) İhaleye katılacak isteklilerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde sunmaları gerekmektedir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-2-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok