Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 196 0

Muğla Büyükşehir Belediyesi 9 Adet Taşınmazı Kiraya Veriyor

Paylaş:

✔ Muğla Büyükşehir Belediyesi 9 Adet Taşınmazı Kiraya Veriyor

İlan Bilgileri

  • İlan Sahibi: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI  
  • İlan Numarası: ILN01379019
  • Şehir: MUĞLA
  • İlçe: Bodrum
  • İlan Türü: İHALE
  • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
  • İhale Türü: Kiraya Verme
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 11.06.2021 11:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Orhaniye Mahallesi Zihni Derin Caddesi No:45 Menteşe/Muğla adresindeki “Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde bulunan ‘Yıldız Kenter Salonu

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1- Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığının mülkiyeti altında bulunan, aşağıda nitelikleri yıllık tahmini kira ve geçici teminat bedelleri belirtilen 9 adet taşınmaz; 11.06.2021 tarihinde saat 11.00’de, Orhaniye Mahallesi Zihni Derin Caddesi No:45 Menteşe Muğla adresindeki “Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde bulunan ‘Yıldız Kenter Salonu’nda, İhale Komisyonu (Encümen) huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile ilanda belirtilen sıraya göre kiralanmak üzere ihale edilecektir.

2- İhale dokümanı (Şartname ve ekleri, Yer Görme ile Borcu Yoktur Belgeleri) Şeyh Mahallesi, Kocamustafendi Caddesi, 1 Nolu Belediye Hizmet Binası, Kat: 3 (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı), Menteşe, Muğla adresinden bedelsiz olarak temin edilebilir.

3- İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

S.N.İLÇEMAHALLEMEVKİADAPARSELNİTELİĞİALAN (m²)BAĞ. BÖL. NO.KİRA SÜRESİ(Yıl)YILLIK TAHMİNİ BEDEL(₺)GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ(₺)
1BodrumTorbaTorba15360Bilet Satış Yeri ve Yazıhane Deposu13,50+10,09113130.000,00+KDV11.700,00
2BodrumTorbaTorba15360Bilet Satış Yeri ve Yazıhane Deposu17,26+10,09123110.000,00+KDV9.900,00
3BodrumTorbaTorba15360Bilet Satış Yeri ve Yazıhane Deposu17,26+10,09133110.000,00+KDV9.900,00
4BodrumTorbaTorba15360Bilet Satış Yeri ve Yazıhane Deposu13,50+7,13143130.000,00+KDV11.700,00
5BodrumTorbaTorba15360Bilet Satış Yeri ve Yazıhane Deposu13,50+7,13173130.000,00+KDV11.700,00
6BodrumTorbaTorba15360Satış Birimi16,0019370.000,00+KDV6.300,00
7BodrumTorbaTorba15360Satış Birimi16,0020370.000,00+KDV6.300,00
8BodrumTorbaTorba15360Tuvalet81,00233435.000,00+KDV39.150,00
9BodrumTorbaTorba15360Tuvalet115,00483120.000,00+KDV10.800,00

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

a.Kimlik Sureti ve T.C Kimlik Numarası,

b.Yerleşim Yeri (İkametgâh) Belgesi ve Nüfus Aile Kayıt Örneği (www.turkiye.gov.tr (e-Devlet) adresinden alınacaktır),

c. Nitelik (faaliyet konusu) tanımı yapılan taşınmazlar için, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ihale ilan tarihinden önce kaydı olduğunu gösterir belge veya oda kayıt belgesinin bulunmaması halinde ilgili faaliyet konusuna ilişkin ustalık belgesi,

ç. Temsil durumunda vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname,

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

a. Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, dernekler müdürlüğünden veya ilgili makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküsü.

b. Temsil durumunda vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname,

c. Vergi kimlik numarası,

C) ORTAK BELGELER:

a. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesine uygun olarak hazırlanacak Geçici Teminat Belgesi,

b. Türkiye’de tebligat için adres beyanı,

c. İdare ve istekliler tarafından onaylı şartname ve ekleri,

ç. İstekliler tarafından onaylı yer görme belgesi,

d. Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne vadesi geçmiş herhangi bir borcunun bulunmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve 1. Hukuk Müşavirliğince onaylanmış belge,

e. Bilet Satış Yeri ve Yazıhane Deposu başvurusu için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından verilen B-1/D-1/F-1/F-2 Yetki Belgelerinden herhangi biri,

Ç) İŞ ORTAKLIĞI OLMASI HALİNDE:

a. Noter tasdikli iş ortaklığı beyannamesi,

b. İş ortaklığında her bir ortağın (A) ve/veya (B) ile (C) bölümlerinde istenen belgeleri ayrı ayrı sunmaları zorunludur.

D) YABANCI KATILIMCILAR:

Yabancı katılımcıların sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini taşıması gerekmektedir.

Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir.

4- İhaleye katılacakların, istenilen belgeleri 09.06.2021 Çarşamba günü saat 16:00’ ya kadar Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

Ancak; istekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun düzenleyecekleri teklifleri ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydı ile iadeli taahhütlü mektupla da gönderilebilirler.

Postadaki gecikme nedeniyle Komisyon Başkanlığına ulaşmayan teklifler işleme konulmaz. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. 

5- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen kişiler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme feshedilir.

6- İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

7- İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

8- Kiralananın yıllık kira bedelleri aylık olarak 12 eşit taksitte ödenecektir.

9- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, taşınmazların kiralanmasında Şartname hükümleri uygulanacaktır.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir