Mülkiyeti Biga Belediyesine Ait İşyerlerinin Kiralama İhalesi Yapılacaktır

✔ Mülkiyeti Biga Belediyesine Ait İşyerlerinin Kiralama İhalesi Yapılacaktır
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
 • Niteliği, Türü ve Miktarı : 15 adet iş yeri kiralanması ile Kapalı Pazaryeri Peron tahsisi,
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 27.02.2020 — saat: 10:30
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Belediye toplantı salonu
 • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
 • İhale Türü : Kiraya Verme,
✔ Biga Belediyesinden

1- Mülkiyeti Biga Belediyesine ait, Biga ilçesi İstiklal Mahallesi İstiklal Caddesi 117 ada 28 parsel üzerinde bulunan 5 adet işyeri, İstiklal Mahallesi İnönü Caddesi 128 ada 45 parsel üzerinde bulunan Ticaret Merkezinde mevcut 10 adet işyeri, İstiklal Mahallesi 110 ada, 2 parsel üzerindeki Kapalı Çarşıda mevcut 1 adet işyeri ile Hamdibey Mahallesi Çayır Caddesi No: 27 üzerinde ki Ada Düğün Salonu içerisin bulunan büfenin 01.03.2020 tarihinden 31.12.2022 tarihine kadar 2 yıl 10 ay süre ile kiraya verilmesi ile Biga Belediyesi Kapalı Pazaryerinde bulunan 9 adet ayakkabı, 14 adet tuhafiye, 2 adet sebze-meyve bölümündeki peronların tahsisi yapılacaktır.

Gayrimenkullerin kiralama ve Kapalı Pazaryeri peron tahsis işlemlerine dair ihaleleri 2886 Sayılı DİK’ nun 45. ve diğer ilgili maddele hükümleri gereğince açık teklif usulü arttırma suretiyle 27.02.2020 Perşembe günü saat: 10.30′ da başlamak üzere aşağıda yazılı sıraya göre birbirini takiben Belediyemiz müteşekkil Encümen huzurunda yapılacaktır.

Söz konusu gayrimenkullerin kiralama bedeli ile Kapalı Pazaryeri peron tahsis bedelleri ile ihalenin geçici teminat miktarları aşağıda belirtilmiştir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-247.png
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-248.png

Kapalı Pazaryeri Peron Tahsis Listesi

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-249.png

2- Gayrimenkullerin kiralanmasına dair İhale Şartnameleri her gün mesai saatleri dahilinde Belediyenin Gelir Şefliğinden görülebilir. Kapalı Pazaryeri peron tahsis ihalesine ait şartname 100.- TL bedel ile alınabilir.

3- İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler,

A- Gerçek Kişilerden;

 • İkametgah belgesi,
 • Nüfus Cüzdan fotokopisi,
 • Geçici teminat makbuzu,
 • Gerçek kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi
 • Belediyeye borcu olmadığına dair yazı
 • Kapalı Pazaryeri peron tahsis ihalesine katılacaklar için ilave olarak 1 adet vesikalık fotoğraf

B- Tüzel Kişilerden;

 • Tüzel kişilerden yetkili makamdan 2020 yılı içinde alınmış Tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösteren belge (oda kayıt belgesi),
 • Teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile yetkili olduklarını gösterir noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri,
 • Geçici teminat makbuzu,
 • Belediyeye borcu olmadığına dair yazı

C- Ortak Girişim olması halinde;

Ortak Girişim Beyannamesi ve ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

4- Kiralama ve tahsis ihalelerine iştirak etmek isteyenlerin 2886 DİK’ nun 5. Maddesinde belirtilen şartlara haiz olması, tebligata esas yasal ikametgah belgesini ve ihale geçici teminatlarını yatırdıklarına dair makbuz ile birlikte belirli gün ve saatte Belediyenin Encümenine müracaatları şart olup, ayrıca istekliler ihaleye iştirak için keza aynı kanunun 46. maddesi gereğince hazırlayacakları tekliflerini ihale saatinde ulaştırmak şartıyla posta ile de gönderebilirler.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok