Mülkiyeti Kuşadası Belediyesine Ait Balık Satış Reyonları Kiraya Verilecektir

✔ Mülkiyeti Kuşadası Belediyesine Ait Balık Satış Reyonları Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
 • Niteliği, Türü ve Miktarı : 15 adet satış reyonu ile 1 adet çay ocağı işletmesinin kiraya verilmesi,
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 28.02.2020 — saat: 10:00
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Kuşadası Belediyesi Encümen Salonu,
 • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
 • İhale Türü : Kiraya Verme,
✔ Kuşadası Belediye Başkanlığından
 • İhale İli : Aydın
 • İlçesi : Kuşadası
 • Kurum : Kuşadası Belediye Başkanlığı
 • İşin Adı / Konusu/Cinsi : Taşınmaz kiralama işi.
 • İhale onay Tarihi ve Sayısı : 03.02.2020 tarih E. 147 Sayılı yazı
 • Encümen Karar Tarihi ve Sayısı : 03.02.2020 tarih , 187 sayılı Encümen Kararı
 • İhale Tarihi & Saati : 28.02.2020 & 10:00’dan itibaren
 • İhale Usulü : 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesine göre Açık Artırma Usulü
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-301.png
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-302.png

Madde 1- Mülkiyeti Belediyemize ait yukarıda liste halinde belirlenmiş taşınmazların kiralama işi 28.02.2020 tarih, saat 10:00’dan itibaren Kuşadası Belediyesi Encümen Salonunda 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesine göre ihalesi yapılacaktır.

Madde 2- İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte Kuşadası Belediyesi, Belediye Başkanlığı Encümen Salonu, Encümen huzurunda yapılacaktır. Komisyon gerekçesini kararda belirtmek üzere ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Madde 3- İhale şartnamesi ile ihaleye ait diğer evraklar Kuşadası Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir.

Madde 4- İhale şartnamesi ihalenin ayrılmaz parçasıdır.

Madde 5- İhale açık arttırma usulü ile yapılacağından isteklilerin ihalede hazır bulunmaları gerekmektedir.

Madde 6- İhaleye Katılabilmek için;

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

1) İkametgâh Belgesi ve Nüfus Aile Kayıt Örneği (www.turkiye.gov.tr (e-Devlet) adresinden alınacaktır) veya nüfus müdürlüğünden.

2) Kimlik fotokopisi (2 adet)

3) Noterden alınmış imza sirküsü (ASLI)

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

1) İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belgeler ile noter tastikli imza beyannamesi

2) İmza sirküleri, Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış karar ile yetkilinin imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.

C) ORTAK BELGELER:

1) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesine uygun olarak hazırlanacak Geçici Teminat Belgesi,

2) Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekile ait imza beyannamesi,

3) İdare ve istekliler tarafından onaylı ‘Şartname ve ekleri‘’ ile ‘’Yer Görme Belgesi‘’,

4) Kuşadası Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünce onaylanacak Belediyeye borcu olmadığına dair belge,

5) İhale dosyasının satın alındığına dair belge veya makbuz(ASLI)

6) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair beyan, (Elle Belediye Başkanlığı’na dilekçe şeklinde yazılması)

7) İhale şartnamesinin tamamen okunduğu ve kabul edildiğine ilişkin beyan(Elle Belediye Başkanlığı’na dilekçe şeklinde yazılması)

8) İhaleye katılacak şirket ve kişilerin FETO/PDY silahlı terör örgütü ile iltisaklı olmadığına ilişkin beyan. (Elle Belediye Başkanlığı’na dilekçe şeklinde yazılması)

9) Geçici teminatın ihale ilanındaki değer kadar yatırıldığına dair makbuz (ASLI) veya şartnamenin 10. Maddedeki değerler.

10) Faaliyet türünde (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15) yazılı olan faaliyet alanları ile ilgili, bağlı bulunulan Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası , veya bağlı olduğu odalardan bu işi yaptığını gösterir belge.

D) Ortak Girişim olması halinde;

Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, ortak girişimi oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişiliklerin (A) ve/veya (B) ile (C) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler.

E) Yerli veya Yabancı katılımcıların sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir.

Madde 7- Şartname bedeli 1000,00TL (Bin Tük Lirası), dır.

Madde 8- İsteklilerin ihaleye katılabilmek için ihale dosyalarını ihale saatinde Belediye Encümeni’ne (İHALE KOMİSYONU) teslim etmeleri zorunludur.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-2-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok