Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 200 0

Muratlı Devlet Hastanesi Kantini Kiraya Verilecektir…

Paylaş:

Muratlı Devlet Hastanesi Kantini Kiraya Verilecektir…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : Tekirdağ/Muratlı Devlet Hastanesi Kantin ve Kafeterya Kiralama İşi,
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 24.03.2020 — saat: 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Tekirdağ/Muratlı Devlet Hastanesi Satın alma Birimi Muradiye Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi No: 71/1
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Kiraya Verme,

Tekirdağ/Muratlı Devlet Hastanesi bünyesinde bulunan Kantin ve Kafeteryaların Kiralama İşi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddeleri gereğince açık teklif usulü ile ihale yapılarak ,Hazine Taşınmazlarının İdaresi Yönetmeliği çerçevesinde üçüncü şahıslara kiralamak suretiyle işletilecektir.

1- İhale konusu iş : Tekirdağ/Muratlı Devlet Hastanesi Kantin ve Kafeterya Kiralama İşi,

2- İşin süresi : 36 ay,

3- İhalenin Yapılacağı Yer : Tekirdağ/Muratlı Devlet Hastanesi Satın alma Birimi Muradiye Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi No: 71/1

Telefon : 0282 361 70 66 Faks : 0282 361 77 66

4- Kira Tespiti Komisyonca belirlenen tahmini bedeller:
Muratlı Devlet Hastanesi Kantin ve Kafeterya Kiralama İşi 36 aylık tahmini kira bedeli 45.577,33 TL (kırkbeşbinbeşyüzyetmişyediliraotuz üçkr..)
,

5- İhalenin Yapılacağı Tarih/Saat: 24.03.2020 Salı günü saat 14:30’ de Muratlı Devlet Hastanesi Kantin ve Kafeterya Kiralama İşi ihalesi yapılacaktır.

6- Kantin Alanı: Muratlı Devlet Hastanesi Kantin ve Kafeterya Kantin alanı 50 m²,

7- İlanda belirtilen iş için İdareden doküman almak zorunludur (Dekontta hangi iş için olduğu yazılacaktır),

8- İlanın 1. Maddesinde belirtilen işler için, istekliler katılmak istedikleri işe ait tahmini 36 Aylık Kira Bedelinin %20’u oranında Geçici Teminat vereceklerdir.

9- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
İstekliler Geçici teminatı 36 Aylık Kira Bedelinin (45.577,33 TL) %20’u oranında olan tutarı Muratlı Devlet Hastanesi için: 9.115,47 TL./ Tekirdağ İli Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimi Halk Bankası Tekirdağ Şubesi TR 64 0001 2009 3040 0005 0000 16 nolu hesaba yatırılabilmektedir.

-Geçici teminat (tedavüldeki Türk parası, mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve hazine müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri),

10- İhaleye katılacaklardan sunulması istenen evraklar şunlardır:

 • İkamet ilmühaberi (altı aydan eski olamaz) ve tebligat için Türkiye’den adres beyanı,
 • Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) veya onaylı nüfus kayıt örneği,
 • Tüzel kişilik adına ihaleye iştirak edeceklerin (b) bendindeki belgelere ilave olarak tüzel kişiliğin vergi kimlik numarasını, tüzel kişiliğin idare merkezinin yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi odasından veya benzeri meslek kuruluşundan son altı ay içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiliği temsile tam yetkileri olduğunu gösterir noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli örneği.
 • Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri.
 • İstekliler adına ihaleye vekaleten iştirak ediyorsa istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri ve (b) bendindeki belgeler.
 • İsteklinin iş ortağı olması halinde, noter tasdikli iş ortaklığı beyannamesi, ayrıca geçici teminat hariç istenilen belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
 • İsteklikler, geçici teminatı 36 aylık kira bedelinin ( 45.577,33 TL. )%20’ u oranında olan tutarı (9.115,47 TL) Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimi Halk Bankası Tekirdağ Şubesi TR 640001200930400005000016 no’lu hesabına veya Muratlı Devlet Hastanesi veznesine yatıracaktır.
 • Geçici teminat ( tedavüldeki Türk Lirası, mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri),
 • İhale dokümanı satın alındığına dair belge.
 • Cumhuriyet savcılığından alınmış sabıka kaydı (ihale ilk ilan tarihinden itibaren altı aydan eski olamaz), ihaleye girecek tüzel kişiliğin her birinin ayrı ayrı, gerçek kişi iş ortaklığı durumunda da her bir kişinin ayrı ayrı sabıka kaydı belgesi ibrazı zorunludur.
 • İlgili resmi kurumdan SGK borcu yoktur yazısı (İlk İlan tarihi itibari ile bir önceki SGK ödeme son takvimine göre)
 • İlgili resmi kurumdan vergi borcu yoktur yazısını gösterir belge (İlk İlan tarihi itibari ile),
 • İhaleye katılacak istekli, Kantin işletmeciliği ustalık belgesi, kalfalık , kantin işletmeciliği kurs bitirme belgesi, gıda, bakliyat, büfe v.b. işletmeciliği kurs bitirme belgesi yada aşçılık belgesi,ihale konusu iş ile ilgili alınmış vb. sertifikalar veya işyeri açma belgelerinden en az birini teklif dosyasında sunacaktır (İhaleye katılan istekli tüzel kişilik ise, bu maddede istenen belge tüzel kişilikte bordrolu olarak çalışan kişiye ait olacaktır),
 • İstekli firmanın sözleşme öncesi; SGK ve vergi borcu olmadığına dair belge, sabıka kaydı, yasaklılık durumunun olmaması, Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Sağlık Tesislerine vadesi geçmiş ticari alan borcunun olmaması aksi durumda sözleşme imzalanmayacaktır.

11- İhale ile ilgili dosyalar ve şartnameleri mesai saatleri dahilinde Tekirdağ İli Sağlık Müdürlüğü Satın alma Komisyon Başkanlığında bedelsiz görülebilir ve Tekirdağ İli Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimi Halk Bankası Tekirdağ Şubesi TR 64 0001 2009 3040 0005 0000 16 nolu hesaba veya Muratlı İlçe Devlet Hastanesi veznesine 100 (yüz) TL nakit yatırarak temin edilebilir.

12- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı devlet ihale kanunun 37inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce ihale komisyon başkanlığına ulaşması şarttır.

13- Postada meydana gelecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon sorumluluk kabul etmez.

14- Her türlü vergi, resim, harç ve benzeri alıcısına aittir.

15- Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

16- İhaleye iştirak edenler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 maddeleri açık teklif usulü ve Sözleşmedeki genel hükümleri ve kantin kiralama işine ait şartnamedeki genel ve özel şartların tüm maddelerini önceden okumuş ve aynen kabullenmiş sayılırlar.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir