Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 244 0

Nallıhan Belediye Başkanlığı Büro ve Arazi Kiraya Verecek

Paylaş:

✔ Nallıhan Belediye Başkanlığı Büro ve Arazi Kiraya Verecek

İlan Bilgileri

 • İlan No: ILN01309969
 • Şehir: ANKARA
 • İlçe: Nallıhan
 • İlan Türü: İHALE
 • İhale Usulü: 4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
 • İhale Türü: Kiraya Verme
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 23.02.2021 – saat: 10:30
 • Niteliği, Türü ve Miktarı: Mülkiyeti Nallıhan Belediyesine ait 11 adet taşınmazın satış ihalesi
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Nallıhan Belediyesi Ek Hizmet Binası

✔ NALLIHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Mülkiyeti Nallıhan Belediyesine ait aşağıda bilgileri yazılı taşınmazların kiraya verilme işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatte Nallıhan Belediyesi Ek Hizmet Binasında, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. İlgili yerlerin ihale yapılış sırası ile diğer bilgileri aşağıda gösterilmiştir.

NALLIHAN BELEDİYESİNCE KİRALANACAK TAŞINMAZ LİSTESİ

S.
NO
TAŞINMAZIN VASFIKİRALANACAK TAŞINMAZIN ADRESİMİKTARI
MUHAMMEN KİRA BEDELİ-TLKİRA SÜRESİ/YILGEÇİCİ TEMİNAT BEDELİİHALE TARİHİİHALE SAATİ
1DepoKaraköy Mahallesi Köyönü Bağlar Mevkii 290 Ada 8 Parsel400,00AYLIK
500,00
10180,0023.02.202110.30
2BüroAliağa Mahallesi İstanbul Caddesi No:2/E25,00AYLIK
620,00
3223,2023.02.202110.30
3BüroAliağa Mahallesi İstanbul Caddesi No:2/F25,00AYLIK
620,00
3223,2023.02.202110.30
4Küçükbaş Hayvan AğılıÇayırhan Mahallesi Hacı Mahmut Özü Mevkii 1759 Parsel2.228,00AYLIK
700,00
3252,0023.02.202110.30
5Tarım ArazisiŞıhlar (Yakapınar) Mah. Çay Kaşı Mevkii 173 Ada 53 Parsel8.226,74YILLIK
250,00
37,5023.02.202110.30
6Tarım ArazisiBozyaka Mahallesi Mutkolu Mevkii 374 Ada 2 Parsel2.743,26YILLIK
85,00
32,5523.02.202110.30
7Tarım ArazisiBozyaka Mahallesi Mutkolu Mevkii 374 Ada 3 Parsel6.163,87YILLIK
185,00
35,5523.02.202110.30
8Tarım ArazisiÇiller Mahallesi Bahçelik Mevkii 190 Ada 9 Parsel945,83YILLIK
70,00
32,1023.02.202110.30
9Tarım ArazisiÇiller Mahallesi Bahçelik Mevkii 190 Ada 10 Parsel3.836,41YILLIK
1.140,00
334,2023.02.202110.30
10Tarla (Kalıcı olmayan geçici şantiye sahası)Köstebek (Uluhan) Mahallesi Büyük Arpalık Mevkii 211 Ada 1 Parsel7.801,81YILLIK
15.150,00
3454,5023.02.202110.30
11Tarım ArazisiÇayırhan Mahallesi Gökyatak Mevkii 2 Parsel29.125,00YILLIK
875,00
326,2523.02.202110.30

İhaleye katılabilmek için isteklilerin 22.02.2021 Pazartesi günü saat 16.00’a kadar aşağıda belirtilen belgeleri eksiksiz bir şekilde bir dosya içerisinde vermeleri zorunludur:

1-) Gerçek kişiler için:

 • İsteklinin tebligat adresi,
 • iletişim bilgileri (telefon, varsa faks ve e-posta adresleri), 
 • Nüfus cüzdanı sureti veya nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • İsteklinin Nallıhan Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair Nallıhan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge,
 • İhale ile ilgili geçici teminat ve şartname ödemesine ilişkin makbuz,
 • mevzuat gereği bağlı bulunan odadan alacağı mesleki faaliyet belgesi,
 • tarım arazileri için ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) kaydı ve küçükbaş hayvan ağılı için Nallıhan İlçe Tarım Müdürlüğü’ne kayıtlı küçükbaş hayvan varlığını gösterir resmî belge,
 • Yerleşim Yeri Belgesi,
 • Temsil durumunda Noter Tasdikli vekaletname ve vekile ait imza beyannamesi,
 • Adli Sicil Kayıt Belgesi.                                                           

2-) Tüzel kişiler için:

 • İsteklinin tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan,
 • tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve tüzel kişiliği temsile yetkili olanların tasdikli yetki belgesi,
 • İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait karar aslı ve fotokopisi,
 • İhaleye katılan yetkilinin imza sirküleri aslı, vekaleten katılımlarda vekaletname aslı ve vekil imza sirküleri aslı,
 • İhale ile ilgili geçici teminat ve şartname ödemesine ilişkin makbuz,
 • Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve elektronik posta adresi beyanı,
 • Belediyeye borcu olmadığına dair Nallıhan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge,
 • Adli sicil kaydı (şirketi temsile yetkili şirket müdürleri tümü için),
 • Dernek ve Vakıflar için ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış karar ile yetkilinin imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti,
 • Ortak Girişim olması halinde; Ortak Girişimi oluşturan (Gerçek veya Tüzel) kişiler yukarıda belirtilen belgelerin yanında Noter Onaylı Ortaklık Yeki Belgesi,


Belgeler dosya içerisinde 22.02.2021 Pazartesi günü saat 16.00’a kadar, Nallıhan Belediye Ek Hizmet Binamızda bulunan Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edilecektir. 

İhale şartnamesi 75,00-TL karşılığında mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır. Şartname almayan İhaleye katılamayacaktır. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, kiralama ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.


Kurumumuz 2886 sayılı yasaya tabidir. İlan Olunur.   Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir