Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 210 0

Nallıhan Belediyesi 19 Adet İş Yerini ve 19 Adet Tarlayı İhaleyle Kiraya Verecek…

Paylaş:

Nallıhan Belediyesi 19 Adet İş Yerini ve 19 Adet Tarlayı İhaleyle Kiraya Verecek…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : İlçemiz içerisindeki 19 (On dokuz) adet işyeri ve 19 (On dokuz) adet tarım arazisi olmak üzere toplam 38 (Otuz sekiz) adet taşınmaz, 2886 sayılı yasanın 45. Maddesi gereğince kiraya verilecektir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 17.03.2020 — saat: 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Nallıhan Belediyesi Hizmet Binası.
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü.
İhale Türü : Kiraya Verme,

Nallıhan İlçesi içerisindeki Nallıhan Belediyesine ait 19 (On dokuz) adet iş yeri ve 19 (On dokuz) adet tarım arazisi olmak üzere toplam 38 (Otuz sekiz) adet taşınmaz, 2886 sayılı yasanın 45. Maddesi gereğince açık artırma ihale usulü 3 (Üç) yılığına kiraya verilecektir.

İhale, 17 Mart 2020 Salı günü saat 10:00’ da Belediyenin Hizmet Binasında, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

İlgili yerlerin ihale yapılış sırası ile diğer bilgileri aşağıda gösterilmiştir.

İhaleye katılabilmek için isteklilerin 16.03.2020 Pazartesi günü saat 17:00’ye kadar aşağıda belirtilen belgeleri eksiksiz bir şekilde bir dosya içerisinde vermeleri zorunludur.

1-) Gerçek kişiler için:

 • İsteklinin tebligat adresi, iletişim bilgileri (telefon, varsa faks ve e-posta adresleri),
 • İsteklinin Nallıhan Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair Nallıhan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge,
 • İhale ile ilgili geçici teminat ve şartname ödemesine ilişkin makbuz,
 • Yerleşim Yeri Belgesi,
 • İsteklinin gerçek kişi olması halinde, eğer istekliyi temsilen ihaleye katılacak olan olursa noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) vekaletname,
 • Bağlı bulunan odadan alınacak mesleki faaliyet belgesi ve vergi levhası,
 • Adli Sicil Kaydı.

2-) Tüzel kişiler için:

 • İsteklinin tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair (ihalenin yapıldığı yıla ait) belge,
 • Tüzel kişiliği temsile yetkili olanların tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) yetki belgesi,
 • İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait karar aslı ve fotokopisi, İhaleye katılan yetkilinin imza sirküleri aslı, vekaleten katılımlarda vekaletname aslı ve vekil imza sirküleri aslı,
 • İhale ile ilgili geçici teminat ve şartname ödemesine ilişkin makbuz,
 • Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve elektronik posta adresi beyanı,
 • Belediyeye borcu olmadığına dair Nallıhan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge,
 • Adli sicil kaydı (şirketi temsile yetkili şirket müdürleri tümü için),

Belgeler dosya içerisinde 16.03.2020 Pazartesi günü saat 17:00’e kadar, Çayırhan Mahallesindeki taşınmazların dosyası Çayırhan Mahallesi Belediye Ek Hizmet binasında İşletme Müdürlüğü’ne diğer taşınmazlar ise Nallıhan’daki Ek Hizmet Binasındaki Belediyenin Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edilecektir.

İhale şartnamesi 50,00.-TL karşılığında mesai saatleri dahilinde Belediyenin Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır.

Şartname almayan İhaleye katılamayacaktır.

İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, kiralama ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir