Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 230 0

Nazilli Belediyesi’ne Ait Düğün Salonu Kiraya Verilecektir…

Paylaş:

Aydın/Nazilli Belediyesi’ne Ait Düğün Salonu Kiraya Verilecektir…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : Yeşil Mahallesi 658 Sokak Düğün salonu,
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 16.03.2020 — saat: 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Aydın/Nazilli Belediye binası,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Kiraya Verme,

Nazilli Belediyesinin tüzel kişiliğine ait aşağıda belirtilen, İcar nosu, cinsi, bulunduğu mevki, ihale saati, muhammen bedeli ve geçici teminatı gösterilen taşınmaz; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca AÇIK TEKLİF ARTIRMA USULÜ suretiyle kiraya verilecek; ihalede artış muhammen bedel üzerinden yapılacaktır.

Kiraya verme işinin ihalesi 16.03.2020 tarihinde Belediye Binasında toplanacak Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

Taşınmazların kiralama süresi 01.04.2020 tarihinden 31.12.2021 tarihine kadar 21 aydır.

İhalede teklifler 21 aylık bedel üzerinden verilecek olup sonraki yıllar kira bedeli Belediyenin yetkili organlarınca belirlenecektir.

İhaleye katılabilmek için;

GERÇEK KİŞİLERDEN

– İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış İkametgah belgesi,
– İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Nüfus Cüzdanı Sureti,
– Gerçek kişiler adına vekaleten iştirak ediliyor ise bu hususta özel yetkiyi havi noter tasdikli vekaletname ve vekile ait tasdikli imza sirküleri,
– Geçici teminatın yatırıldığına dair belge (Halk Bankası),
– Belediyemize borcu olmadığına dair yazı (emlak, kira, çtv. vs.)
– Şartname bedelini yatırdığına dair makbuz (Belediye Veznesi),

TÜZEL KİŞİLERDEN

– Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri,
– Tebligata esas adresi ve kanuni ikametgahı olması,
– Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortak sözleşmesini (pilot firmanın en çok hisseye sahip olması zorunludur. Ortakların, hisse oranları ortaklık sözleşmesinde açıkça belirtilecektir.),
– Geçici teminatın yatırıldığına dair belge (Halk Bankası),
– Belediyemize borcu olmadığına dair yazı (emlak, kira, çtv. vs.),
– Şartname bedelini yatırdığına dair makbuz (Belediye Veznesi),

Bu kiralama işlerinin ilanına ilişkin gazete ilan bedeli, Karar pulu, sözleşme, noter harç ve masrafları, üzerine ihale kalana aittir.

21 aylık kira bedeli peşin olarak ödenecek olup; 2. yıl için kira süresi uzatılırsa 1 yıllık kira bedeli için teminat verilecektir.

İhaleye katılmak isteyenlerin, aşağıda yazılı ihale saatinde Belediye Encümeni huzurunda hazır bulunmaları şarttır.

Postadaki vaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul olunmaz. İhale dokümanı satış bedeli 200.- (ikiyüz) TL ‘dir.

İhale dokümanı Nazilli Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.

Ancak, ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

  • İcar No : 477
  • Cinsi: Düğün salonu,
  • Adresi: Yeşil Mahalle 658. Sokak No: 23 Selahattin Acar Düğün Salonu,
  • İhale Saati: 11:00
  • Muhammen Bedeli (21 aylık) : 86.625.- (seksenaltıbinaltıyüzyirmibeş) TL.
  • Geçici Teminat: 2.600.- (ikibinaltıyüz) TL.

Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir