Niğde Belediyesi 7 İşyerini Kiraya Veriyor

✔ Niğde Belediyesi 7 İşyerini Kiraya Veriyor

1- Aşağıda adresi, mahallesi, cinsi, nosu, m2 si ve muhammen bedeli yazılı gayrimenkuller ; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Açık Artırma usulüyle;

  • 1. Sıradaki gayrimenkul 4 (dört) yıl,
  • 7. sıradaki gayrimenkul 10 (on) yıl,
  • diğer gayrimenkuller ise 3 (üç) yıl,

süre ile kiraya verilecektir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-86.png

2- Gayrimenkullerin kiralama ihalesi 28.01.2020 tarihine rastlayan SALI günü hizalarında yazan saatlerde Belediye Sarayı 2. Kat Belediye Meclis Salonunda teşekkül edecek Belediye Encümeni huzurunda Açık Teklif Açık Artırma usulü ile yapılacaktır.

3- İhaleye katılmak isteyenler; 28.01.2020 Salı günü saat 12:30’a kadar aşağıda yazılı belgeleri ve % 3 geçici teminatı Vakıflar Bankası Niğde Şubesi TR53 0001 5001 5800 7296 8116 69 nolu Niğde Belediyesi hesabına ödeyip, Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilecektir.

Gerçek Kişiler

a) İhaleye katılacağına dair dilekçe,

b) Niğde Belediye Başkanlığına hitaben işin adına alınmış %3 tutarında geçici teminat makbuzu veya süresiz banka teminat mektubu,

c) Nüfus cüzdan fotokopisi,

d) Niğde Belediyesinden alınacak borç ilişiksizlik belgesi,

e) İhale şartnamesinin alındığına dair tahsilat makbuzu,

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

g) Noter onaylı imza sirküleri,

h) İhale şartnamesinin okunup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi,

i) Kamu İhale Kurumundan yasaklı olmadığına dair taahhütname,

Tüzel Kişiler

a) İhaleye katılacağına dair dilekçe,

b) Niğde Belediye Başkanlığına hitaben işin adına alınmış %3 tutarında geçici teminat makbuzu veya süresiz banka teminat mektubu,

c) Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınacak tebligata yarar adres beyanı,

d) Niğde Belediyesinden alınacak borç ilişiksizlik belgesi,

e) İhale şartnamesinin alındığına dair tahsilat makbuzu,

f) Kamu İhale Kurumundan yasaklı olmadığına dair taahhütname,

g) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi,

h) İhaleye Tüzel Kişilik adına katılacaklarda, Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ticaret sicil gazetesinin aslı veya noter onaylı sureti.

i) İhaleye tüzel kişilik adına yetkili olarak katılacakların noter tasdikli yetki belgeleri ile imza sirküleri, vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekaletnameleri ile imza sirküleri,

l) İhale şartnamesinin okunup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi,

j) Ortak girişim olması halinde ilgisine göre tüm ortaklar ayrı, ayrı belgelerle Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

Yukarıda istenen belgelerden bir veya bir kaçının eksik olması halinde ve belirtilen saatten sonraki müracaatlar kabul edilmez. Bu gibi durumda olan istekli ihaleye katılamaz.

4- Posta ile yapılacak müracaatlar geçerli sayılacak, faks ile yapılacak müracaatlar geçersizdir. Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmaz. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Posta ile yapılan teklif son teklif sayılacaktır.

5- İhale ile ilgili şartname özel kanunlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla tasdikli örnekleri mesai saatleri içerisinde 100.- TL karşılığında Belediyenin Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahakkuk Tahsilat Şefliğinden temin edilebilir ve idarede bedelsiz görülebilir. Şartname bedeli yatırmayanlar ihaleye katılamazlar.

6- İhale şartnamesinde bulunmayan hususlar hakkında 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri geçerlidir.

7- Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde yetkilidir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok