Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 314 0

Nilüfer Küçük Sanayi Sitesinde Bulunan 1.706 m² lik Yer Kiraya Verilecektir….

Paylaş:

Nilüfer Küçük Sanayi Sitesinde Bulunan 1.706 m² lik Yer Kiraya Verilecektir….

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : Bursa İli Nilüfer İlçesi Küçük Sanayi Sitesinde bulunan 1.706 m² lik yerin kiralanması,
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 12.03.2020 — saat: 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : BURULAŞ – BursaRay İşletme Merkezi Odunluk Mahallesi Akpınar Caddesi No : 6/1 16265 Nilüfer/BURSA/ Burulaş Akademi Eğitim Salonu,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü,
İhale Türü : Kiraya Verme,

4- Madde:

TEKLİF SUNABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER VE YETERLİK KRİTERLERİ:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
d) Şekli ve içeriği İhale dokümanında belirlenen teklif mektubu.
e) İstekliler teklif ettikleri toplam sözleşme bedelinin %3 ün den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. (Nakit ya da banka mektubu) Nakdi teminatlar İdarenin Vakıflar Bankası TR 75 0001 5001 5800 7281 413008 nolu hesabına yatırılmalıdır. Geçici teminatın vadesi en erken 30.04.2020 tarihli olacaktır. İhale uhdesinde kalan İstekli sözleşme imzalanmadan önce 100.000 TL tutarında depozito teminatını ( nakdi yada banka mektubu ) İdare’ ye verecektir.
f) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı belgesi
g) Şartname dokümanının satın alındığına dair belge.
h) İstekliler adına vekalet edilmesi halinde, vekaletname ve vekilin imza sirküsü ( noter onaylı )
ı) İsteklinin, SGK ve Vergi Borcu bulunmadığına dair ilgili mercilerden, ihale tarihinden en çok 1 ay öncesine kadar alınmış evraklar
i) İhale dokümanlarının tüm sayfalarının okunup anlaşıldığına dair her sayfaya kaşe + imza
j) Burulaş Mali İşler Müdürlüğü’ n den alınmış İdare’ ye vadesi geçmiş borcu yoktur yazısı,

İstekliler yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini teklifleri ile birlikte vermek zorundadır.

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER:

  • Herhangi bir nedenle daha önce Kamu İhalelerine katılımı yasaklanan gerçek ya da Tüzel Kişiler bu iş için teklif veremezler.
  • İşletim süresi için işin tamamına teklif verilecektir.
  • Teklif geçerlik süresi en az 60 takvim günü olmalıdır.
  • Teklif verilecek ihaleye ait ihale dokümanı İdare adresinde görülebilir ve 250.- (ikiyüzelli)TL karşılığı aynı adresteki Satınalma Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
  • Teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
  • Muhammen bedelin altındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • İdare gerekçesini göstermek kaydı ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir