Öğrenci Kantinleri Kiraya Verilecektir

✔ Öğrenci Kantinleri Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • Niteliği, Türü ve Miktarı : Muğla/Köyceğiz Meslek Yüksekokulu Öğrenci Kantini – Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğrenci Kantini,
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 14.02.2020 — saat: 10:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İhale Odası
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
  • İhale Türü : Kiraya Verme,

Üniversite, aşağıda belirtilen Öğrenci Kantinlerini 3 yıl (36 ay) süre ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince Açık Teklif usulüyle ihale edecektir.

Yeri:Süresi1(bir) yıllık
Muhammen
Bedeli (KDV Hariç )
Geçici
Teminat Tutarı
Köyceğiz Meslek Yüksekokulu Öğrenci Kantini3 Yıl10.200,00.-TL1.020,00.-TL
Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğrenci Kantini3 Yıl2.400,00.-TL240,00.-TL

1- İhaleler, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İhale Odasında yapılacaktır.

2- Öğrenci Kantinleri için geçici teminat Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Vakıfbank Muğla Şubesi TR90 0001 5001 5800 7299 5347 63 IBAN No’lu hesabına yatırılacak ya da 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun Devlet İhaleleri Genelgesi Hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş teminat mektubu (süresiz limit için) verilecektir.

3- İsteklilerin ihalelere katılabilmek için aşağıda belirtilen belgeleri (İdari Şartnamede açıklandığı doğrultuda) ihale komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir. (Belgeler asıl veya noter tasdikli suret olacaktır):

A) İkametgah belgesi,

B) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

C) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına (yiyecek, içecek, kantin, kafeterya, restoran vb. alanında) kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna (yiyecek, içecek, kantin, kafeterya, restoran vb. alanında) dair belge,

3) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) ve (B) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

D) İmza sirküleri verilmesi

1) Gerçek kişi olması halinde imza sirküleri,

2) Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten, son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

E) İhaleye katılan kişilerin bağlı bulundukları vergi dairelerinden alacakları vergi mükellefi olduklarına dair vergi numarasını gösteren vergi levhası.

F) İstekli adına vekâleten iştirak ediliyorsa isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi.

G) Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinden 15 gün öncesine kadar alınmış kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Pirim borcu olmadığına dair belge (borç yapılandırılması yapılmış ise belgesi).

H) Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinden 15 gün öncesine kadar alınmış kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belge (borç yapılandırılması yapılmış ise belgesi).

I) Gerçek veya tüzel kişilerin her birinin ayrı ayrı sabıka sicil kayıtları.

İ) Genel İdari Şartnamenin ve Sözleşmenin okunup kabul edildiğine dair imzalanması ve kaşelenmesi.

J) Gerçek kişilerin nüfus cüzdanı fotokopisi.

K) Geçici teminat (mektup veya nakit yatırılmışsa banka dekontu)

L) İhale dokümanı satın alındığına dair belge.

4- İhaleler ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde İdari Mali İşler Daire Başkanlığında görülebilir. İhalelere katılacak isteklilerin 100,00.- (yüztürklirası)TL karşılığında İhale Dokümanını satın almaları zorunludur.

5- Posta ile yapılan müracaatlarda olabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

6- Rektörlüğümüz ihaleleri yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde serbesttir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-2-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok