Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 213 0

Olimpik Yüzme Havuzu, Kantin ve Çay Ocağı 3 Yıl Süreli Kiraya Verilecektir…

Paylaş:

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : Olimpik Yüzme Havuzu İşletmeciliği (222 m² lik kafeterya alanı, seansı 250 kişilik Olimpik Yüzme Havuzu, 1 adet buhar odası, 1 adet sauna, 1 adet fitness salonu), kantin yeri, çay ocağı.
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 27.02.2020 — saat: 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Toplantı Salonu
İhale Usulü : 2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Kiraya Verme
,


1- SELÇUK ÜNİVERSİTESİ’nin  mülkiyetinde bulunan aşağıda listede adı geçen Fakülte, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Olimpik Yüzme Havuzu tesislerine ait ihale tarih ve saatleri belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif (Artırma) usulü ile 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.

2- İhale aşağıda belirtilen gün ve saatte Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı toplantı salonunda yapılacaktır.

3- İhaleye ait şartname her gün mesai saatleri içinde Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye katılacakların İhale Şartnamesi ve eklerini 50,00 TL. Bedeli Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Veznesine ya da Vakıf Bank Konya Nalçacı Şubesi’ndeki IBAN TR15 0001 5001 5800 7290 2889 09 numaralı hesabına yatırarak alması zorunludur.

4- İstekliler ihaleye katılmak için aşağıdaki listede belirtilen ihlale tarih ve saatine kadar aşağıda istenen belgelerle birlikte Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Satınalma Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir.

4.1- İhaleye katılabilmek için ilgili şahısların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olup, engel hali bulunmamak,
4.2- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile e- posta adresi, nüfus cüzdanı fotokopisi,
4.3- Kantin, kafeterya faaliyetlerine uygun, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Faaliyet belgesi;
Mesleki Faaliyet Belgesi: 05.06.1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre Kantincilik alanında alınmış; Ustalık Belgesi veya İşyeri Açma Belgesi veya Kalfalık Belgesi veya Kurs Bitirme Belgesi veya Meslek Odası Faaliyet Belgesi (Meslek Odası Faaliyet Belgesinin Konusu; Kantinlerin Faaliyetleri / Yiyecek ağırlıklı hizmet veren kafeteryaların Faaliyetleri/ Pastanelerin ve Tatlıcıların Faaliyeti / Çay Ocakları Kafeler, Meyve Suyu Salonları ve Çay Bahçelerinde İçecek Sunum Faaliyeti/Oturacak Yeri Olan Fast-Food Satış Yerlerinden (Hamburger, Sandviç, Tost,vb.) Tarafından Sağlanan Yemek Hazırlama ve Sunum Faaliyetlerinden herhangi biri olan faaliyet belgesi).
Mevzuatı gereği (Havuz İşletmeciliği, Kantin ve Kafeterya faaliyetlerine uygun) kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi.
Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge
Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
4.4- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.5- Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
4.6- İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi, ayrıca belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.7- Kamu kurum ve kuruluşlarında son beş yıl içerisinde en az 2 (iki) yıl; Kendi nam ve hesabına kantin, kafeterya, pastane, lokanta veya fast food tarzı işletme işi yapmış olduğuna dair kanıtlayıcı belge. Olimpik Yüzme Havuzu İşletmeciliği işi için Kamu kurum ve kuruluşlarında son beş yıl içerisinde en az 3 (üç) yıl bu işi yapmış olduğuna dair kanıtlayıcı belge verilmesi.
4.8- İhale dokümanının satın alındığına dair belge, ( dekont, makbuz ve/veya idare tarafından verilen tutanak ile belgelendirilecektir).
4.9- Sabıka kaydı olmadığına dair belge,(son 6 ay içinde alınmış) Alınan bu belgede “Adli Sicil Kaydı” veya “Adli Sicil Arşiv Kaydı” var ise o kayıtlara ilişkin mahkeme kararı da eklenecektir.
4.10- Geçici teminatın Selçuk Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının veznesine veya Vakıflar Bankasının Konya Nalçacı Şubesi’ndeki IBAN TR15 0001 5001 5800 7290 2889 09 hesabına yatırıldığına dair alındı belgesi,
4.11- İstekli tarafından her sayfası imzalanmış idarece hazırlanan şartname.
4.12- İhaleye katılacak isteklilerden daha önce Üniversitemizle iş ilişkisi olanlar, Üniversitemize borçlarının bulunmadığını belgeleyeceklerdir. (Borcu olmadığına dair belge Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından alınacaktır.)
4.13- Başkanlığımızdan temin edilecek yasaklı olunmadığına dair taahhütname.
4.14- İstenen tüm evrakların asılları, noter tasdikli suretleri ya da aslı idarece görülerek onaylanmış suretini verecektir.

5- İhale ilanında belirtilmeyen hususlarda şartnamedeki hükümler geçerlidir.

6- İstekliler hazırladıkları evrakları kapalı zarf içinde en geç ihale saatine kadar Satınalma Müdürlüğüne sıra numaralı alındılar karşılığında teslim edeceklerdir.

7- İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir