Ordu Büyükşehir Belediyesi İş Yerleri Kiraya Verecektir

✔ Ordu Büyükşehir Belediyesi İş Yerleri Kiraya Verecektir

İlan Bilgileri

 • İlan No: ILN01302897
 • Şehir: ORDU
 • İlan Türü: İHALE
 • İhale Usulü: İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
 • İhale Türü: Kiraya Verme
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 17.02.2021 – saat: 14:00

 ✔ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

KİRALAMA İHALE İLANI

Ordu Büyükşehir Belediyesinin Mülkiyetinde veya görev, yetki, sorumluluk alanında bulunan İlimiz Altınordu Perşembe ve Fatsa İlçelerinde aşağıdaki tabloda belirtilen işyerleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile 3 (Üç) yıllığına kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

SıraAdresiYıllık Muhammen Kira Bedeli
(KDV Dahil)
Geçici Teminat
1Altınordu İlçesi Şarkiye Mahallesi 229 ada 2 nolu parselde kayıtlı Teleferik Alt İstasyon Tesisi ve Çevre Düzenleme Projesi içerisinde bulunan 85/E nolu 10,00 m² kullanım alanlı işyeri, Yöresel Fındık ve Fındık Ürünlerinin Sergilemesi ve satışı amacıyla20.000,00 TL1.800,00
2Altınordu İlçesi Şarkiye Mahallesi 229 ada 2 nolu parselde kayıtlı Teleferik Alt İstasyon Tesisi ve Çevre Düzenleme Projesi içerisinde bulunan 85/F nolu 10,00 m² kullanım alanlı işyeri, Yöresel Bal ve Bal Ürünlerinin Sergilemesi ve satışı amacıyla20.000,00 TL1.800,00
3Perşembe İlçesi Düz Mahalle Atatürk Bulvarı No: 279/D adresinde kıyı dolgu planında kalan ve vaziyet planında yeri belirlenen 33,05 m² kullanım alanlı 7 nolu işyeri balık satış yeri olarak kullanılmak üzere

13.500,00 TL


1.215,00
4Fatsa İlçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Şehit Polis Süleyman İnkur Caddesi No:1 adresinde 755 ada 5-6 nolu parsellerde kayıtlı Fatsa Şehirlerarası Otobüs Terminalinin zemin katında bulunan 1/Z-14 nolu 10,02 m² kullanım alanlı bilet satış yazıhanesi

19.750,00 TL


1.777,50
5Perşembe İlçesi Atatürk Bulvarı No:285 adresinde bulunan 939,00 m² yüzölçümlü büfe ve açık alan
126.000,00 TL

11.340,00

2. Şartname ve ekleri İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı – Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünden 100,00 TL bedelle satın alınacaktır.

3. İhaleler Şarkiye Mahallesi Yükcülük Sok. No:2/1 Altınordu /ORDU adresinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif (artırma) usulü ile yapılacaktır.

4. İstekliler ihaleye katılmak için istenilen belgeleri dosya halinde ihalenin yapılacağı tarihten 1 gün önce saat 17:00 ‘a kadar Ordu Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı-Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

5. İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır.

Gerçek Kişiler:

 1. Yasal Yerleşim Yeri belgesi.
 2. Nüfus kayıt örneği.
 3. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,
 4. İhalenin yapıldığı yıl içinde veya ihale tarihinden önce en fazla 6 ay içerisinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi,
 5. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,
 6. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada Esnaf ve Sanatkarlar Odasından veya ilgili meslek odasından alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.( İlanın 1., 2. ve 4. sırasında bulunan ihaleler için faaliyetinin ihale konusuna uygun olduğunu gösterir odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.)
 7. İştirakçilerin T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan F1, F2- D1, D2,- B1, B2 yetki belgelerinden birisine sahip olması, asıllarının ya da noter onaylı suretlerinin ibrazı şarttır. (Bilet satış yazıhaneleri için)
 8. Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.(1-2-3-4-7-8-10-11. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.)
 9. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.
 10. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
 11. Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (OSKİ) ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”
 12. İhaleye katılmak isteyen gerçek kişiler ile vekaleten katılacak olan vekilinin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı.(Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.)

Tüzel Kişiler:

 1. Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,
 2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir Noter tasdikli imza sirküleri ile Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış güncel Ticaret Sicil Tasdiknamesi.
 3. İhalenin yapıldığı yıl içinde Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.( İlanın 1., 2. ve 4. sırasında bulunan ihaleler için faaliyetinin ihale konusuna uygun olduğunu gösterir odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.)
 4. İştirakçilerin T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan F1, F2- D1, D2,- B1, B2 yetki belgelerinden birisine sahip olması, asıllarının ya da noter onaylı suretlerinin ibrazı şarttır. (Bilet satış yazıhaneleri için)
 5. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,
 6.  Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. (1- 2- 3-5-6-8-9-10. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir. )
 7. Vekaleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.
 8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
 9. Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (OSKİ) şirket ve şirket ortaklarının ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”
 10. Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği,
 11. İhaleye katılmak isteyen tüzel kişiliklerde şirket adına ihaleye katılan yetkili ile vekaleten katılacak olan vekillerinin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı. (Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.)


Ordu Büyükşehir Belediyesi
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok